Taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto, johon ei liity taiteellisia tavoitteita. Se sopii kaikenikäisille ihmisille heidän taidoistaan riippumatta ja se soveltuu terapiamuodoksi myös erityisryhmille, joille kielellinen itseilmaisu on hankalaa.

Taideterapian välineenä voidaan käyttää monia taiteen muotoja, kuten musiikkia, tanssia, teatteria ja kuvataiteita. Kuvataideterapiassa yleisin työmuoto on maalaaminen, mutta myös savitöitä ja piirtämistä harjoitetaan paljon.

Taideterapian historiaa

Potilaiden tekemiä kuvia on hyödynnetty psykiatrisen diagnoosin osana jo 1800-luvulta alkaen. Taiteesta pyrittiin löytämään piirteitä, joista tehtiin päätelmiä sairauden luonteesta. Termin art therapy kehittäjäksi on nimetty brittiläinen taiteilija Adrian Hill, joka koki saavansa taiteen harjoittamisesta tukea tuberkuloosista toipuessaan.

Varsinaisesti taideterapiaa alettiin harjoittamaan ammattimaisesti ja järjestelmällisesti 1900-luvun puolivälissä. Taideterapeutti ammattina alkoi muotoutua 1960–70-luvuilla. Taideterapeutin koulutusta järjestetään nykyään erilaisissa oppilaitoksissa ja niissä on monia erilaisia painotuksia. Koulutukseen kuuluu sekä taiteen että psykoterapian hallintaa.

Mitä on ratkaisukeskeinen kuvataideterapia?

Yksi taideterapian suuntauksista on ratkaisukeskeinen kuvataideterapia. Se on integratiivinen taideterapiasuuntaus, jossa yhdistyvät ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät ja kuvallinen ilmaisu.

Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa tarkastellaan asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä positiivisesta näkökulmasta. Siinä käsitellään yhtä lailla asiakkaan vahvuuksia, voimavaroja, tulevaisuuden haaveita, kuin elämän mukanaan tuomia kasvukohtia ja haasteita. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian tavoitteena on tukea asiakasta löytämään elämäänsä toivoa, toimijuutta ja itsearvostusta sekä ylläpitämään niitä. Taideterapeutti etsii kuvallisin keinoin yhdessä asiakkaan kanssa hänen mahdollisuuksia ja voimavaroja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Lähteet: Suomen Taideterapiayhdistys ry, Wikipedia, koulutus.fi, Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry

Taideterapiakoulutukset

Turun kesäyliopistossa on mahdollisuus opiskella taideterapiaohjaajaksi tai taideterapeutiksi:

Taideterapiaohjaaja (30 op) -koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto.

Taideterapeutti (30 op) -koulutuksessa syvennytään ohjaajakoulutusta syvemmin taideterapiaan, joten koulutukseen hakeutuvilla täytyy olla suoritettuna Taideterapiaohjaaja -koulutus tai vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.).