Taideterapiaohjaaja (30 op)

Kuvaus

Vesiväritaidetta

Aika

22.10.2024 – 16.08.2025

Lähiopetusjaksot:

 • ti-ke 22.-23.10.2024 klo 9-16
 • ti-ke 17.-18.12.2024 klo 9-16
 • ke-to 5.-6.2.2025 klo 9-16
 • ma-ti 14.-15.4.2025 klo 9-16
 • ti-ke 10.-11.6.2025 klo 9-16
 • pe-la 15.-16.8.2025 klo 9-16

Lisäksi 5 ryhmätyönohjauspäivää etäyhteydellä. Työnohjauspäivien ajankohdat tarkentuvat kevään 2024 aikana.

Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Kohderyhmä

Henkilöt,  jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu  sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Huom. Jos olet suorittanut tämän Taideterapiaohjaaja -koulutuksen (30 op, Siria) aikaisemmin tai sinulla on vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.), voit hakeutua suoraan Taideterapeutti (30 op) -koulutukseen.

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa soveltaa taideterapeuttisia menetelmiä terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa työssä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kertoa keskeiset näkökulmat ratkaisukeskeisestä taustafilosofiasta.
 • kertoa ja perustella voimavarakeskeisten työmenetelmien hyödyt myönteiseen muutokseen tähtäävässä vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
 • soveltaa keskeisiä ratkaisukeskeisiä taideterapian menetelmiä (kuvallinen työskentely, kirjallisuusterapia, kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot, muotoilu ja musiikki).
 • käyttää mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoitteita luovien terapiamenetelmien tukena.
 • ottaa tarinallisuuden osaksi identiteetin kirkastamiseen tähtäävää terapiatyöskentelyä.
 • tutkia omaa identiteettiään taideterapian keinoin.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja  voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutuksen teema-alueet:

 • Kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
 • Kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa 
 • Kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
 • Muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
 • Mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
 • Tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
 • Oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta/ Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Hilkka Putkisaari on aivan omaa luokkaansa. Erinomainen puhuja ja taitava esiintyjä. Hän on oman alansa ammattilainen ja osaa vastata kysymykseen kuin kysymykseen.”
 • ”Ihan loistavan tasokasta opetusta. Hilkka mahtava ope!!!”
 • ”Hyvä kattava kokonaisuus ja kouluttajat asiantuntijoina hyviä. Hilkka kaikin puolin luonteva, selkeä ohjaus, ulosanti ja opetus. Ihana persoona.”
 • ”Koulutus oli korkeatasoinen ja antoi hyvät eväät toimia asiakkaiden kanssa ja antoi laajan näkökulman siihen mihin kaikkeen ratkaisukeskeistä taideterapiaa voi käyttää asiakastyössä heidän auttamisekseen. Lisäksi koska nakökulmat kurssilla olivat rikkaat, on oman osaamisen kehittäminen jatkossa helpompaa. Valittu kirjallisuus, asiakasharjoittelut, ja työnohjaus tukivat ja toivat käytännön sisältöä oppimiseen.
 • ”Joka kerta sai uutta ajateltavaa, sisältöä elämään. Koulutus täynnä älykkyyttä ja sydämen sivistystä. Opettajat olivat erittäin asiantuntevia ja heidän esimerkkinsä valaisevia.”

Kouluttajat

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).
Terveiset kouluttajalta –video.

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Suoritustapa

Rakenne
Opetus  järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää lähiopetusta ja 10h ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Osaamisen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeiseen taustafilosofiaan ja taideterapeuttisiin menetelmiin.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiamenetelmiä tarkoituksenmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja ratkaisukeskeisestä taideterapiasta vuorovaikutteisessa ohjaustyössä. 
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisukeskeisiä taideterapeuttisia menetelmiä ohjaustyössä.
 • Opiskelija osaa hyödyntää palautetietoa asiakastyössä ja oman osaamisensa kehittämisessä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika: 18.1.2024-1.10.2024

Hakuohjeet:
1. Täytä ENSIN nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä LISÄKSI erillinen hakulomake tästä.

Huom. Vain täyttämällä ilmoittautumislomakkeen sekä palauttamalla erillisen hakulomakkeen olet mukana haussa. Koulutuspaikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Mitä on ratkaisukeskeinen taideterapia?

Ratkaisukeskeinen taideterapia on taidetyöskentelyn ja ratkaisukeskeisen terapian elementtejä yhdistävä taideterapian lähestymistapa.  Ratkaisukeskeisen taideterapian työote on eklektinen, mikä tarkoittaa sitä että siinä voidaan hyödyntää myös muissa terapiamuodoissa hyväksi koettuja ajatuksia ja työskentelymenetelmiä. Vaikka ratkaisukeskeisessä terapiassa on paljon yhteneviä elementtejä muiden terapioiden kanssa, se on silti selkeästi oma terapiasuuntauksensa. Ratkaisukeskeisen taideterapian perusajatukset, johon työskentely pohjautuu, ovat samat kuin ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa.
 
Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ei korosteta menneisyyttä vaan keskustelu ja työskentely suunnataan tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Terapian tavoitteena on  nostaa esille positiiviset voimavarat ja muutoksen mahdollisuudet, jotka ovat juuri nyt käytettävissä.  Myös menneisyyttä voidaan tarkastella, jos se on asiakkaan omasta mielestä tarpeellista ja merkityksellistä. Tällöinkin työskentelyn  lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, ei ongelmiin keskittyminen.
 
Humanistisesti suuntautuneessa ratkaisukeskeisessä taideterapiassa asiakkaan kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeistä on se, mitä merkityksiä kuvan tekijä itse töilleen antaa.  Taidetuotosten (kuvien) äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat  työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja hän osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen. (Lähde: Hilkka Putkisaaren www-sivut)

Hinta

3250 €, hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Jos maksat itse osallistumismaksun ja haluat maksaa laskun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu kolmessa erässä”.
Maksuerät: 1250e lokakuu 2024, 1000e joulukuu 2024 ja 1000e helmikuu 2025

Ilmoittautumiset

01.10.2024 mennessä

Kuvaus

Vesiväritaidetta

Aika

22.10.2024 – 16.08.2025

Lähiopetusjaksot:

 • ti-ke 22.-23.10.2024 klo 9-16
 • ti-ke 17.-18.12.2024 klo 9-16
 • ke-to 5.-6.2.2025 klo 9-16
 • ma-ti 14.-15.4.2025 klo 9-16
 • ti-ke 10.-11.6.2025 klo 9-16
 • pe-la 15.-16.8.2025 klo 9-16

Lisäksi 5 ryhmätyönohjauspäivää etäyhteydellä. Työnohjauspäivien ajankohdat tarkentuvat kevään 2024 aikana.

Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Kohderyhmä

Henkilöt,  jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu  sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä.

Huom. Jos olet suorittanut tämän Taideterapiaohjaaja -koulutuksen (30 op, Siria) aikaisemmin tai sinulla on vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.), voit hakeutua suoraan Taideterapeutti (30 op) -koulutukseen.

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa soveltaa taideterapeuttisia menetelmiä terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa työssä erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kertoa keskeiset näkökulmat ratkaisukeskeisestä taustafilosofiasta.
 • kertoa ja perustella voimavarakeskeisten työmenetelmien hyödyt myönteiseen muutokseen tähtäävässä vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
 • soveltaa keskeisiä ratkaisukeskeisiä taideterapian menetelmiä (kuvallinen työskentely, kirjallisuusterapia, kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot, muotoilu ja musiikki).
 • käyttää mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoitteita luovien terapiamenetelmien tukena.
 • ottaa tarinallisuuden osaksi identiteetin kirkastamiseen tähtäävää terapiatyöskentelyä.
 • tutkia omaa identiteettiään taideterapian keinoin.
Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja  voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Tässä koulutuksessa taideterapeuttisille lopputuotoksille ei aseteta laadullisia vaatimuksia, vaan keskiössä on mielen hyvinvointia edistävä prosessi. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutuksen teema-alueet:

 • Kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
 • Kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa 
 • Kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
 • Muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
 • Mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
 • Tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
 • Oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta/ Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Hilkka Putkisaari on aivan omaa luokkaansa. Erinomainen puhuja ja taitava esiintyjä. Hän on oman alansa ammattilainen ja osaa vastata kysymykseen kuin kysymykseen.”
 • ”Ihan loistavan tasokasta opetusta. Hilkka mahtava ope!!!”
 • ”Hyvä kattava kokonaisuus ja kouluttajat asiantuntijoina hyviä. Hilkka kaikin puolin luonteva, selkeä ohjaus, ulosanti ja opetus. Ihana persoona.”
 • ”Koulutus oli korkeatasoinen ja antoi hyvät eväät toimia asiakkaiden kanssa ja antoi laajan näkökulman siihen mihin kaikkeen ratkaisukeskeistä taideterapiaa voi käyttää asiakastyössä heidän auttamisekseen. Lisäksi koska nakökulmat kurssilla olivat rikkaat, on oman osaamisen kehittäminen jatkossa helpompaa. Valittu kirjallisuus, asiakasharjoittelut, ja työnohjaus tukivat ja toivat käytännön sisältöä oppimiseen.
 • ”Joka kerta sai uutta ajateltavaa, sisältöä elämään. Koulutus täynnä älykkyyttä ja sydämen sivistystä. Opettajat olivat erittäin asiantuntevia ja heidän esimerkkinsä valaisevia.”
Kouluttajat

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).
Terveiset kouluttajalta –video.

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Suoritustapa

Rakenne
Opetus  järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää lähiopetusta ja 10h ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Osaamisen arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeiseen taustafilosofiaan ja taideterapeuttisiin menetelmiin.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiamenetelmiä tarkoituksenmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja ratkaisukeskeisestä taideterapiasta vuorovaikutteisessa ohjaustyössä. 
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisukeskeisiä taideterapeuttisia menetelmiä ohjaustyössä.
 • Opiskelija osaa hyödyntää palautetietoa asiakastyössä ja oman osaamisensa kehittämisessä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Sisältöasiat:
Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika: 18.1.2024-1.10.2024

Hakuohjeet:
1. Täytä ENSIN nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Täytä LISÄKSI erillinen hakulomake tästä.

Huom. Vain täyttämällä ilmoittautumislomakkeen sekä palauttamalla erillisen hakulomakkeen olet mukana haussa. Koulutuspaikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan siis, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Mitä on ratkaisukeskeinen taideterapia?

Ratkaisukeskeinen taideterapia on taidetyöskentelyn ja ratkaisukeskeisen terapian elementtejä yhdistävä taideterapian lähestymistapa.  Ratkaisukeskeisen taideterapian työote on eklektinen, mikä tarkoittaa sitä että siinä voidaan hyödyntää myös muissa terapiamuodoissa hyväksi koettuja ajatuksia ja työskentelymenetelmiä. Vaikka ratkaisukeskeisessä terapiassa on paljon yhteneviä elementtejä muiden terapioiden kanssa, se on silti selkeästi oma terapiasuuntauksensa. Ratkaisukeskeisen taideterapian perusajatukset, johon työskentely pohjautuu, ovat samat kuin ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa.
 
Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ei korosteta menneisyyttä vaan keskustelu ja työskentely suunnataan tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Terapian tavoitteena on  nostaa esille positiiviset voimavarat ja muutoksen mahdollisuudet, jotka ovat juuri nyt käytettävissä.  Myös menneisyyttä voidaan tarkastella, jos se on asiakkaan omasta mielestä tarpeellista ja merkityksellistä. Tällöinkin työskentelyn  lähtökohtana on asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, ei ongelmiin keskittyminen.
 
Humanistisesti suuntautuneessa ratkaisukeskeisessä taideterapiassa asiakkaan kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeistä on se, mitä merkityksiä kuvan tekijä itse töilleen antaa.  Taidetuotosten (kuvien) äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat  työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja hän osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen. (Lähde: Hilkka Putkisaaren www-sivut)

Hinta

3250 €, hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Jos maksat itse osallistumismaksun ja haluat maksaa laskun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu kolmessa erässä”.
Maksuerät: 1250e lokakuu 2024, 1000e joulukuu 2024 ja 1000e helmikuu 2025

Ilmoittautumiset

01.10.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta