CERAD-tehtäväsarja (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) on kognitiivisten testien ja arviointien sarja, joka on suunniteltu erityisesti muistisairauksien, kuten Alzheimerin taudin, tutkimukseen ja diagnostiikkaan. Tehtäväsarja kehitettiin vuonna 1986 tavoitteenaan standardoida kognitiiviset testit tutkimuksissa ja luoda luotettava mittari muistisairauksien arviointiin. Tehtäväsarja on tarkoitettu pääasiassa perusterveydenhuollon arviointimenetelmäksi iäkkäiden henkilöiden muistihäiriöiden ja dementian ensivaiheen tutkimuksissa.

CERAD- tehtäväsarjaan kuuluvat tehtävät arvioivat sekä välitöntä että viivästettyä muistia, nimeämistä, hahmottamista ja toiminnan ohjausta ja sujuvuutta. Tehtäväsarja ottaa huomioon ne keskeiset kognitiivisen suoriutumisen osa-alueet, jotka muistisairauden alkuvaiheessa heikkenevät. Sen tarkoitus ei ole korvata varsinaista neuropsykologista tutkimusta, vaan auttaa selvittämään, kenelle tarkemmat muistisairauden tutkimukset olisivat aiheellisia. Tyypillisiä CERAD-tehtäviä ovat esimerkiksi:

  • Sanaoppiminen: Tutkitaan henkilön kykyä oppia ja muistaa sanoja, mikä voi paljastaa mahdollisia muistin heikkenemisen oireita.
  • Sanalistan muistaminen: Arvioidaan henkilön muistia palauttamalla mieleen aiemmin opittuja sanoja. Heikko suoritus tässä tehtävässä voi viitata muistin ongelmiin.
  • Sanalistan tunnistus: Tämä testi selvittää, tunnistaako henkilö aiemmin opittuja sanoja, joka voi viitata muistin ja tunnistamisen kykyihin.
  • Luettelokirjoitus: Tutkitaan henkilön kielellisiä taitoja ja kykyä tuottaa sanoja tietyltä kategorialta, mikä voi antaa tietoa kielellisistä ja sanallisista kyvyistä.
  • Visuospatiaalinen tehtävä: Arvioidaan henkilön visuaalista hahmotuskykyä ja taitoa järjestää ja rakentaa kuvioita, mikä voi paljastaa mahdollisia visuospatiaalisia haasteita.
  • Kellotehtävä: Tämä tehtävä tutkii henkilön kykyä piirtää kello ja voi antaa viitteitä visuospatiaalisten ja ajallisten taitojen mahdollisista ongelmista, jotka voivat liittyä muistisairauksiin.

CERAD-tehtäväsarjaa voivat psykologien lisäksi käyttää esim. muistihoitajat ja myös muu terveydenhuollon henkilökunta. Tehtäväsarjan käyttö on yksinkertaista, mutta edellyttää perehtymistä esitysohjeisiin ja tulosten tulkintaan. Tehtävien suorittamisen on myös tapahduttava tietyllä, ennalta sovitulla tavalla, jotta tulokset olisivat luotettavia. CERAD-koulutuksista on mahdollista saada kattavat perustiedot tehtäväsarjan toteuttamisesta ja sen tulosten tulkitsemisesta, jolloin omaan työhön on mahdollista saada uudenlainen työkalu muistisairauksien varhaisvaiheen muutoksien tunnistamiseen.


Ilmoittaudu mukaan ajankohtaisiin CERAD-koulutuksiin:

Peruskoulutus soveltuu muistisairaiden parissa työskentelevälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka haluavat perustietoa CERAD-tehtäväsarjasta ja valmiudet käyttää sitä omassa työssään.

Syventävässä koulutuksessa perehdytään alkeita syvällisemmin mm. pisteytykseen, tulkintaan ja raportointiin sekä näissä ilmeneviin ongelmakohtiin. Lisäksi koulutuksessa käsitellään tyypillisiin muistisairauksiin liittyviä suoritusprofiileja ja käydään läpi näihin liittyviä esimerkkitapauksia.