Vuosi 2020 oli Turun kesäyliopistolle teemavuosi, jonka teemoina olivat muun muassa ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja hiilineutraalisuus.  Toteutimme teemavuotta muun muassa liittymällä Turun kaupungin ilmastojoukkueeseen, pyrkimällä vähentämään arjessamme omia hiilijalanjälkiämme sekä toteuttamalla pienimuotoisia tempauksia, kuten roskien keräämistä luonnosta. Vaikka emme tehneetkään viime vuonna töitä tavalliseen tapaan yhdessä toimistolla, saimme toteutettua näitä teemavuoden mukaisia tekoja omissa kotitoimistoissamme.

Osana tätä ympäristöteemaa Turun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat toteuttivat meille ympäristöauditoinnin eli pienimuotoisen ympäristötarkastuksen. Ympäristöauditoinnissa pyritään objektiivisesti todentamaan, onko organisaation tai sen osan ympäristöön vaikuttava toiminta asetettujen kriteerien mukaista. Tässä auditoinnissa opiskelijat tarkastelivat, oliko Turun kesäyliopiston toimistolla tapahtuva kierrätystoiminta ISO 14001 –standardin mukaista. Vallinneesta tilanteesta johtuen he eivät päässeet fyysisesti tutustumaan kesäyliopiston toimistotiloihin, joten ympäristötarkastus toteutettiin sähköpostin ja lyhyiden tapaamisten välityksellä. Lopputuloksena saimme monipuolisen raportin siitä, minkälaista toimistomme kierrätystoiminta on ISO 14001 –standardin mukaan ja mitä toimenpiteitä voisimme tehdä kehittääksemme kierrätystoimintaamme vielä enemmän.

Kierrätys Turun kesäyliopistossa

Yleisesti ottaen kierrätystä toteutetaan Turun kesäyliopiston toimistossa melko monipuolisesti ja johdonmukaisesti: jokaiselle toimistoarjessa ilmenevälle jätteelle on omat jäteastiansa ja jätteiden kierrättämisestä on olemassa yksityiskohtaiset ohjeistukset. Olimme kuitenkin jo aiemmin huomanneet joitakin pieniä kierrätykseen liittyviä haasteita, joihin onneksi saimme tästä ympäristöauditoinnista muutamia kehitysideoita ja vinkkejä. Esimerkiksi koulutustilan kierrätysastioiden käyttämisessä on ilmennyt jonkin verran haasteita, kun roskien lajittelu ei ole aina toteutunut oikeanlaisella tavalla. Saimme auditointiraportista vinkkejä kierrätysohjeistuksiin ja kuvallisiin opastuksiin, joiden avulla voimme ohjeistaa vielä tarkemmin asiakkaitamme oikeanlaisessa roskien lajittelussa.

Saimme lisäksi vinkkejä siihen, miten erilaisia toimistotavaroita tai -kalusteita on mahdollista uusiokäyttää tai kierrättää. Vanhoja kalusteita voi esimerkiksi lahjoittaa aloittaville yrityksille ja käyttämättömiksi jääneitä toimivia tietokoneita esimerkiksi oppilaitoksille, kaikista tiedoista tyhjennettyinä tietysti. Raportissa oli myös monia muita kierrätykseen liittyviä ideoita, joita voimme halutessamme hyödyntää jatkossa.  

Raportissa suositeltiin myös kierrätykseen liittyvien yleisten tavoitteiden asettamista, jotta kierrätyksestä tulisi mahdollisimman säännönmukaista ja tavoitteellista toimintaa. Kierrätystavoitteiden avulla kierrätystä tulee todennäköisesti tehtyä tietoisemmin ja arvioitua kriittisemmin.

Tässä esimerkkejä tavoitevaihtoehdoista, joita yritys voi halutessaan asettaa itselleen:

 1. Selkeiden ohjeistuksien luominen kierrätyspisteille.
 • Käytännössä luodaan jokaiselle yrityksen kierrätyspisteelle selkeät ohjeistukset siitä, mitä mihinkin jäteastiaan saa ja ei saa laittaa.

 2. Tutustutaan siihen, mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä ja pohditaan miten yritys voisi hyödyntää sitä toiminnassaan.
 • Käytännössä yritys tutustuu kestävään kehitykseen ja yrittää ottaa sen valitsemallaan tavalla mukaan omaan toimintaansa.

 3. Päätetään ajankohdat, jolloin tavoitteet käydään säännöllisesti läpi.
 • Kirjataan esimerkiksi kokouspöytäkirjoihin valmiiksi kohta, jossa tavoitteet käsitellään.
 
4. Yrityksen arvojen tarkastelu ympäristönäkökulmasta.
 • Käydään läpi yhteisesti yrityksen arvoja ja mietitään niiden kautta ympäristönäkökulmia yrityksen toimintaa.  

(Tavoitelistauksen lähde: Ympäristöauditoinnin raportti, 2020)

Vaikka Turun kesäyliopiston teemavuosi 2020 loppui jo, niin pyrkimyksemme toteuttaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja ei tietenkään lopu tähän. Jatkamme ympäristöystävällisiä tekojamme vielä omissa kotitoimistoissamme ja kun pääsemme takaisin toimistoarkeen, niin meillä on tämän auditoinnin ansiosta selkeät suuntaviivat ympäristöystävällisen toimistoarjen toteuttamiseen.

Kiitos Turun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoille yhteistyöstä!