ToToKo® – Työnohjaajaksi työnohjaajille (25 op)

Kuvaus

Työnohjaajat keskustelemassa

Edellisistä koulutuksista sanottua:

”Koulutuksen rakenne oli monipuolinen ja ilmapiiri oli oppimiseen kannustava.”
”Koulutus antoi uusia ideoita ja oivalluksia ja laajensi näkökulmia työnohjauksesta.”
”Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia ja sen myötä koulutuksen sisältö mielenkiintoista.”

 

Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Oma työnohjauksen työnohjaus (toto) on siksi tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Kukaan meistä ei selviä kokonaan ja kaiken aikaa yksin, ei työnohjaajakaan. Se on merkittävä taustatuki myös itsenäiselle ammatinharjoittajalle, tapahtuipa se sitten esimerkiksi itseohjautuvissa vertaisryhmissä tai ostopalveluna toiselta työnohjaajalta. Henkilökohtaisen toton rooli korostuu entistä enemmän laadukkaan työnohjauksen yhtenä osoituksena, mutta myös kilpailutusten sertifikaatiotekijänä. Toto vaikuttaa ja palvelee siis välillisesti myös työelämää laadunvarmistuksen näkökulmasta.

Perinteisesti on ajateltu, että toton tarjoaminen perustuu ohjaavan kollegan kokemukseen ja senioriteettiin. Se on edelleen tärkeää, mutta toto-ohjaus voidaan nähdä myös tietoisempana ja suunnitelmallisempana osaamiseen ja tietoon perustuvan ammatillisena otteena toisten työnohjaajien ohjaamiseen. Tätä kompetenssia voidaan tukea täydennyskoulutuksella, jossa tutkitaan ja jäsennetään toto-ohjauksen keskeisiä elementtejä: dialogisuutta ja refleksiivisyyttä, työnohjaajan kykyä asettua ohjaamaan kollegaa sekä taitoa vahvistaa ohjattavan työskentelyotetta, ajattelua ja uskallusta.

Tartu nyt elämäsi tilaisuuteen ja laajenna ammatillista pääomaasi ToToKo® -koulutusohjelmassa!

ToToKo® – koulutusohjelmassa rakennetaan kehystä, jonka avulla koulutettu ja kokenut työnohjaaja voi edelleen syventää ja täydentää omaa työnohjausosaamistaan, uudistua itse ja kehittyä työnohjauksen asiantuntijaksi sekä saada erityisiä valmiuksia työnohjauksen työnohjaajana toimimiseen. Koulutus toteutetaan nyt kolmatta kertaa, ja sitä on kehitetty opiskelijoilta saadun palautteen mukaisesti. Koulutus on suunniteltu EU-suositusten mukaisten korkeakouluopetuksen standardien viitekehyksessä.

Peilauspintana on ajantasainen näkemys työelämästä ja sen liikkeestä. Tutkimusperustaisen koulutuksen keskiössä on työnohjaajuus: työnohjaajan oma ammatillinen kasvu ja itseohjautuvuus, systeeminen ymmärrys ja valmentava ote. Koulutusprosessi on matka itseen, ihmiseen ja systeemeihin, joiden keskellä elämme ja teemme työtä. Ymmärrys laajenee koulutusryhmän yhteisöllisenä työskentelynä ja kollektiivisena oppimisena sekä teorian ja kokemuksen synergiana.

Koulutuksen suorittanut saa lisäksi mahdollisuuden käyttää nimikettä ToToKo® (toto-koulutuksen suorittanut). 

Aika

16.01.2025 – 15.05.2026

Lähiopetuspäivät

1. jakso
to 16.1.2025 klo 9–16
pe 17.1.2025 klo 9-16

2. jakso

pe 16.5.25 klo 9-16

3. jakso
to 13.11.2025 klo 9-16
pe 14.11.2025 klo 9-16

4. jakso
to 12.3.2026 klo 9-16
pe 13.3.2026 klo 9-16

5. jakso

pe 15.5.2026 klo 9-16

 

Etäkoulutuspäivä

ke 20 .8. 2025 klo 9-14

 

Yhteistä työskentelyä, harjoittelunohjausta ja asiantuntijaluentoja (masterclass -webinaarit) verkkovälitteisesti

maaliskuu 2025 

lokakuu 2025 
tammikuu 2026 

Webinaarien ja harjoittelunohjauksen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutuksena Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen valitaan työnohjaajia, joilla on koulutuksen tavoitteita palveleva määrä kokemusta työnohjaajana toimimisesta.

Tavoite

 • Koulutettavan oma kompetenssi, ymmärrys, refleksiivisyys ja itseohjautuvuus lisääntyvät.
 • Koulutettava liittää työnohjauksen työelämän kysymyksiin ja muutokseen sekä syventää ymmärrystään ajanmukaisen työnohjauksen paradigmasta: ytimestä, merkityksestä ja tavoitteista työelämässä, työyhteisöissä ja organisaatioissa. Koulutettavan näkemys proaktiivisesta, valmentavasta ja systeemisestä otteesta vahvistuu.
 • Koulutettava tarkastelee omaa oppimistaan jatkuvien edisteiden, vertaistyöskentelyn, käytännön harjoittelun ja erilaisten itseohjautuvien tehtävien avulla. Koulutettava löytää ja käyttää työnohjausta koskevaa relevanttia tietoa, kirjallisuutta ja verkostoja.
 • Koulutettava hyödyntää, vahvistaa, arvioi ja jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan, jolloin koko koulutusryhmän oppiminen lisääntyy kestävästi.
 • Koulutettava yhdistää teoreettista ja hiljaista tietoa hyödyntääkseen sitä toto-ohjauksen funktion jäsentämisessä ja toisten työnohjaajien toto-ohjausprosesseissa. Tätä asiantuntemusta hän hyödyntää myös toto-ohjauksen vahvistamisessa osana työnohjauksen profession jatkumoa.
 • Koulutettava astuu ammatillisessa kehityksessään uudelle kehälle ja hän kykenee tietoisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin toimimaan ohjaajan roolissa toista työnohjaajaa ohjatessaan. Koulutuksen päätyttyä työnohjaaja voi perustellusti markkinoida toto-ohjausta osana omaa toimintaansa ja ammatillista kompetenssiaan.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Koulutuksessa rakennetaan ja tarkastellaan toto-ohjauksen käsitteistöä ja käytäntöä sekä liitetään ne ajanmukaiseen ohjauksen ja henkilöstön kehittämisen kokonaisuuteen. Koulutuksessa hyödynnetään työelämää, työyhteisöjä ja ohjausalaa käsittelevää kotimaista ja kansainvälistä mestariluokan kirjallisuutta. Opiskelijat hyödyntävät työnohjauksen näkökulmasta olennaista tietoa myös omissa välitehtävissään sekä käytännön harjoittelussa.

Koulutuksen teemat liikkuvat tämän päivän ja tulevaisuuden liikkeessä olevassa ja monimuotoisessa työelämässä, sosiaalisissa taidoissa, tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntämisessä, johtajuuden kysymyksissä sekä kestävän ja eettisen työnohjauksen näköaloissa. Niiden perusteella luodaan työnohjauksesta isompi kuva, joka syventää työnohjaajan laaja-alaista työelämäorientaatiota, valmentavaa ja tutkivaa työotetta sekä systemaattista ja refleksiivistä näkemystä erilaisiin toimintaympäristöihin.

 

Teemat:
Työnohjaus ajassa – mukana muutoksessa

 • Työelämän murros ja työelämäosaaminen
 • Monimuotoiset ja monimutkaiset organisaatiot
 • Kohtaaminen ja kehittäminen työnohjauksen perustana
 • Työnohjaaja työnohjauksen kehittäjänä

Toto-ohjauksen ydin – suurempi kuva

 • Ammatillisen kasvun, itseohjautuvuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Valmentava, tutkiva ja tietoon perustuva ote
 • Integratiivisuus, intuitiivisuus ja refleksiivisyys ohjauksen kentässä ja viitekehysten viidakossa
 • Työnohjaajan osaamisen ulottuvuudet ja käytännöt

 Toto-ohjaus työnohjaajuuden tukena – mentorista oppimiskumppaniksi

 • Kahden ammattilaisen kohtaaminen
 • Työnohjaajan tarvitsevuus
 • Eettinen, dynaaminen ja kestävä työnohjaus
 • Johtamisen näkökulmat

Minä toto-ohjaajana – matka omaan työnohjaajuuteen

 • Toto-ohjaajan metataidot
 • Suhde itseen, ohjattavaan ja prosessiin
 • Päättymätön reflektio ja uudistuminen

 

Kouluttajat

Kasvatustieteen tohtori, sosionomi, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry Aila Niemelä (Awailable Consulting).  Koulutuksen vastuukouluttaja Aila Niemelä on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana ja aikuiskouluttajana yli 25 vuotta sekä kirjoittanut ja väitellyt työnohjauksesta. Hän on toiminut vuosia mm. Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä, Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä sekä työnohjaajien ammattieettisen neuvottelukunnan jäsenenä. Suomen työnohjaajat ry myönsi hänelle Vuoden työnohjaustunnustuksen v. 2023.

 

Aila Niemelä

Terveystieteiden maisteri, organisaatiokonsultti, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ToToKo® Sanna Mäkipää (Capacitas Familia). Sanna Mäkipää on työskennellyt 18 vuoden ajan erilaisissa organisaatioiden kehittämisen ja kouluttamisen tehtävissä ja päätoimisena työnohjaajana reilun 10 vuoden ajan. Hän on osakkaana ja tekee osan työstään Werka kehitys Oy:ssä. Hänellä on sekä Brain-Based Coach että Narrative Big Five Certified Professional – sertifikaatti. Sannan sydäntä lähellä ovat psykologisesti turvallisen ja toimivan työelämän rakentaminen.

Sanna Mäkipää

Masterclass -webinaareissa vierailevat asiantuntijat edustavat tuoretta tieteellistä näkemystä työelämästä ja henkilöstön kehittämisestä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Awailable Consultingin kanssa. Koulutuksella on suunnittelua ja toteutusta taustalla tukeva ohjausryhmä, johon kuuluu kouluttajaparin lisäksi ulkopuolisia työnohjauksen asiantuntijoita. 

Suoritustapa

Koulutus koostuu dialogisesta, konstruktivistisesta, osaamisperustaisesta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä: lähi- ja etäopetuksesta (7 op), kirjallisista ja kirjallisuustehtävistä (8 op), ryhmässä tehtävästä lopputyöstä (6 op), sekä käytännön harjoittelusta ja sen ohjauksesta verkossa ja lähiopetuspäivien aikana (4 op). Opiskelija vastaa itse harjoittelun ja sen ohjauksen mahdollisista kustannuksista.

Koulutus sisältää itseohjautuvaa ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä myös lähiopetuspäivien välissä. Todistuksen saaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Koulutuksessa hyödynnetään mm. digitaalista EduGo -oppimisalustaa.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi muun työn ohessa. 

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: aila.niemela@awailable.com
Käytännön asiat: koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuohje:

 1. Täytä ensin ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
 2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake TÄSTÄ. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin huolellisesti!
  Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta. 

Hakuaika: 3.5.2024 – 9.12.2024.

Hinta

2950 €    Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos olet itse maksamassa koulutuksen ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

09.12.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kouluttajan hyväksyttyä opiskelijan koulutukseen opiskelijaa pyydetään vielä vahvistamaan opiskelupaikka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi eikä sitä voi perua maksutta.

Kuvaus

Työnohjaajat keskustelemassa

Edellisistä koulutuksista sanottua:

”Koulutuksen rakenne oli monipuolinen ja ilmapiiri oli oppimiseen kannustava.”
”Koulutus antoi uusia ideoita ja oivalluksia ja laajensi näkökulmia työnohjauksesta.”
”Kouluttajat olivat ammattitaitoisia ja asiantuntevia ja sen myötä koulutuksen sisältö mielenkiintoista.”

 

Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Oma työnohjauksen työnohjaus (toto) on siksi tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Kukaan meistä ei selviä kokonaan ja kaiken aikaa yksin, ei työnohjaajakaan. Se on merkittävä taustatuki myös itsenäiselle ammatinharjoittajalle, tapahtuipa se sitten esimerkiksi itseohjautuvissa vertaisryhmissä tai ostopalveluna toiselta työnohjaajalta. Henkilökohtaisen toton rooli korostuu entistä enemmän laadukkaan työnohjauksen yhtenä osoituksena, mutta myös kilpailutusten sertifikaatiotekijänä. Toto vaikuttaa ja palvelee siis välillisesti myös työelämää laadunvarmistuksen näkökulmasta.

Perinteisesti on ajateltu, että toton tarjoaminen perustuu ohjaavan kollegan kokemukseen ja senioriteettiin. Se on edelleen tärkeää, mutta toto-ohjaus voidaan nähdä myös tietoisempana ja suunnitelmallisempana osaamiseen ja tietoon perustuvan ammatillisena otteena toisten työnohjaajien ohjaamiseen. Tätä kompetenssia voidaan tukea täydennyskoulutuksella, jossa tutkitaan ja jäsennetään toto-ohjauksen keskeisiä elementtejä: dialogisuutta ja refleksiivisyyttä, työnohjaajan kykyä asettua ohjaamaan kollegaa sekä taitoa vahvistaa ohjattavan työskentelyotetta, ajattelua ja uskallusta.

Tartu nyt elämäsi tilaisuuteen ja laajenna ammatillista pääomaasi ToToKo® -koulutusohjelmassa!

ToToKo® – koulutusohjelmassa rakennetaan kehystä, jonka avulla koulutettu ja kokenut työnohjaaja voi edelleen syventää ja täydentää omaa työnohjausosaamistaan, uudistua itse ja kehittyä työnohjauksen asiantuntijaksi sekä saada erityisiä valmiuksia työnohjauksen työnohjaajana toimimiseen. Koulutus toteutetaan nyt kolmatta kertaa, ja sitä on kehitetty opiskelijoilta saadun palautteen mukaisesti. Koulutus on suunniteltu EU-suositusten mukaisten korkeakouluopetuksen standardien viitekehyksessä.

Peilauspintana on ajantasainen näkemys työelämästä ja sen liikkeestä. Tutkimusperustaisen koulutuksen keskiössä on työnohjaajuus: työnohjaajan oma ammatillinen kasvu ja itseohjautuvuus, systeeminen ymmärrys ja valmentava ote. Koulutusprosessi on matka itseen, ihmiseen ja systeemeihin, joiden keskellä elämme ja teemme työtä. Ymmärrys laajenee koulutusryhmän yhteisöllisenä työskentelynä ja kollektiivisena oppimisena sekä teorian ja kokemuksen synergiana.

Koulutuksen suorittanut saa lisäksi mahdollisuuden käyttää nimikettä ToToKo® (toto-koulutuksen suorittanut). 

Aika

16.01.2025 – 15.05.2026

Lähiopetuspäivät

1. jakso
to 16.1.2025 klo 9–16
pe 17.1.2025 klo 9-16

2. jakso

pe 16.5.25 klo 9-16

3. jakso
to 13.11.2025 klo 9-16
pe 14.11.2025 klo 9-16

4. jakso
to 12.3.2026 klo 9-16
pe 13.3.2026 klo 9-16

5. jakso

pe 15.5.2026 klo 9-16

 

Etäkoulutuspäivä

ke 20 .8. 2025 klo 9-14

 

Yhteistä työskentelyä, harjoittelunohjausta ja asiantuntijaluentoja (masterclass -webinaarit) verkkovälitteisesti

maaliskuu 2025 

lokakuu 2025 
tammikuu 2026 

Webinaarien ja harjoittelunohjauksen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutuksena Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen valitaan työnohjaajia, joilla on koulutuksen tavoitteita palveleva määrä kokemusta työnohjaajana toimimisesta.

Tavoite
 • Koulutettavan oma kompetenssi, ymmärrys, refleksiivisyys ja itseohjautuvuus lisääntyvät.
 • Koulutettava liittää työnohjauksen työelämän kysymyksiin ja muutokseen sekä syventää ymmärrystään ajanmukaisen työnohjauksen paradigmasta: ytimestä, merkityksestä ja tavoitteista työelämässä, työyhteisöissä ja organisaatioissa. Koulutettavan näkemys proaktiivisesta, valmentavasta ja systeemisestä otteesta vahvistuu.
 • Koulutettava tarkastelee omaa oppimistaan jatkuvien edisteiden, vertaistyöskentelyn, käytännön harjoittelun ja erilaisten itseohjautuvien tehtävien avulla. Koulutettava löytää ja käyttää työnohjausta koskevaa relevanttia tietoa, kirjallisuutta ja verkostoja.
 • Koulutettava hyödyntää, vahvistaa, arvioi ja jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan, jolloin koko koulutusryhmän oppiminen lisääntyy kestävästi.
 • Koulutettava yhdistää teoreettista ja hiljaista tietoa hyödyntääkseen sitä toto-ohjauksen funktion jäsentämisessä ja toisten työnohjaajien toto-ohjausprosesseissa. Tätä asiantuntemusta hän hyödyntää myös toto-ohjauksen vahvistamisessa osana työnohjauksen profession jatkumoa.
 • Koulutettava astuu ammatillisessa kehityksessään uudelle kehälle ja hän kykenee tietoisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin toimimaan ohjaajan roolissa toista työnohjaajaa ohjatessaan. Koulutuksen päätyttyä työnohjaaja voi perustellusti markkinoida toto-ohjausta osana omaa toimintaansa ja ammatillista kompetenssiaan.
Opintopisteet

25 op

Sisältö

Koulutuksessa rakennetaan ja tarkastellaan toto-ohjauksen käsitteistöä ja käytäntöä sekä liitetään ne ajanmukaiseen ohjauksen ja henkilöstön kehittämisen kokonaisuuteen. Koulutuksessa hyödynnetään työelämää, työyhteisöjä ja ohjausalaa käsittelevää kotimaista ja kansainvälistä mestariluokan kirjallisuutta. Opiskelijat hyödyntävät työnohjauksen näkökulmasta olennaista tietoa myös omissa välitehtävissään sekä käytännön harjoittelussa.

Koulutuksen teemat liikkuvat tämän päivän ja tulevaisuuden liikkeessä olevassa ja monimuotoisessa työelämässä, sosiaalisissa taidoissa, tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntämisessä, johtajuuden kysymyksissä sekä kestävän ja eettisen työnohjauksen näköaloissa. Niiden perusteella luodaan työnohjauksesta isompi kuva, joka syventää työnohjaajan laaja-alaista työelämäorientaatiota, valmentavaa ja tutkivaa työotetta sekä systemaattista ja refleksiivistä näkemystä erilaisiin toimintaympäristöihin.

 

Teemat:
Työnohjaus ajassa – mukana muutoksessa

 • Työelämän murros ja työelämäosaaminen
 • Monimuotoiset ja monimutkaiset organisaatiot
 • Kohtaaminen ja kehittäminen työnohjauksen perustana
 • Työnohjaaja työnohjauksen kehittäjänä

Toto-ohjauksen ydin – suurempi kuva

 • Ammatillisen kasvun, itseohjautuvuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Valmentava, tutkiva ja tietoon perustuva ote
 • Integratiivisuus, intuitiivisuus ja refleksiivisyys ohjauksen kentässä ja viitekehysten viidakossa
 • Työnohjaajan osaamisen ulottuvuudet ja käytännöt

 Toto-ohjaus työnohjaajuuden tukena – mentorista oppimiskumppaniksi

 • Kahden ammattilaisen kohtaaminen
 • Työnohjaajan tarvitsevuus
 • Eettinen, dynaaminen ja kestävä työnohjaus
 • Johtamisen näkökulmat

Minä toto-ohjaajana – matka omaan työnohjaajuuteen

 • Toto-ohjaajan metataidot
 • Suhde itseen, ohjattavaan ja prosessiin
 • Päättymätön reflektio ja uudistuminen

 

Kouluttajat

Kasvatustieteen tohtori, sosionomi, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry Aila Niemelä (Awailable Consulting).  Koulutuksen vastuukouluttaja Aila Niemelä on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana ja aikuiskouluttajana yli 25 vuotta sekä kirjoittanut ja väitellyt työnohjauksesta. Hän on toiminut vuosia mm. Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä, Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä sekä työnohjaajien ammattieettisen neuvottelukunnan jäsenenä. Suomen työnohjaajat ry myönsi hänelle Vuoden työnohjaustunnustuksen v. 2023.

 

Aila Niemelä

Terveystieteiden maisteri, organisaatiokonsultti, kouluttaja, työnohjaaja STOry, ToToKo® Sanna Mäkipää (Capacitas Familia). Sanna Mäkipää on työskennellyt 18 vuoden ajan erilaisissa organisaatioiden kehittämisen ja kouluttamisen tehtävissä ja päätoimisena työnohjaajana reilun 10 vuoden ajan. Hän on osakkaana ja tekee osan työstään Werka kehitys Oy:ssä. Hänellä on sekä Brain-Based Coach että Narrative Big Five Certified Professional – sertifikaatti. Sannan sydäntä lähellä ovat psykologisesti turvallisen ja toimivan työelämän rakentaminen.

Sanna Mäkipää

Masterclass -webinaareissa vierailevat asiantuntijat edustavat tuoretta tieteellistä näkemystä työelämästä ja henkilöstön kehittämisestä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Awailable Consultingin kanssa. Koulutuksella on suunnittelua ja toteutusta taustalla tukeva ohjausryhmä, johon kuuluu kouluttajaparin lisäksi ulkopuolisia työnohjauksen asiantuntijoita. 

Suoritustapa

Koulutus koostuu dialogisesta, konstruktivistisesta, osaamisperustaisesta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä: lähi- ja etäopetuksesta (7 op), kirjallisista ja kirjallisuustehtävistä (8 op), ryhmässä tehtävästä lopputyöstä (6 op), sekä käytännön harjoittelusta ja sen ohjauksesta verkossa ja lähiopetuspäivien aikana (4 op). Opiskelija vastaa itse harjoittelun ja sen ohjauksen mahdollisista kustannuksista.

Koulutus sisältää itseohjautuvaa ja pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä myös lähiopetuspäivien välissä. Todistuksen saaminen edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Koulutuksessa hyödynnetään mm. digitaalista EduGo -oppimisalustaa.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi muun työn ohessa. 

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: aila.niemela@awailable.com
Käytännön asiat: koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuohje:

 1. Täytä ensin ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
 2. Täytä lisäksi erillinen hakulomake TÄSTÄ. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin huolellisesti!
  Vain täyttämällä nämä molemmat lomakkeet olet mukana haussa!

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta. 

Hakuaika: 3.5.2024 – 9.12.2024.

Hinta

2950 €    Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos olet itse maksamassa koulutuksen ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

09.12.2024 mennessä

Peruutusehdot

Kouluttajan hyväksyttyä opiskelijan koulutukseen opiskelijaa pyydetään vielä vahvistamaan opiskelupaikka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi eikä sitä voi perua maksutta.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta