Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Kuvaus

Neuropsykiatrista valmennusta vastaanotolla

Aika

03.09.2024 – 09.05.2025

1. lähijakso: 3.-4.9.2024 klo 9-16
2. lähijakso: 8.-9.10.2024 klo 9-16
3. lähijakso: 26.-27.11.2024 klo 9-16
4. lähijakso: 22.-23.1.2025 klo 9-16
5. lähijakso: 11.-12.3.2025 klo 9-16
6. lähijakso: 8.-9.5.2025 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, mutta myös muiden alojen ammattilaisille. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa asiakkaan neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia eri ikävaiheissa
 • soveltaa kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, motivoinnissa, innostamisessa ja ongelmien ratkaisussa
 • ohjata asiakkaansa läpi valmennusprosessin
 • hyödyntää valmentavaa työotetta työyhteisönsä työhyvinvoinnin lisäämiseksi
 • kohdata asiakkaan arvostavasti, ja ymmärtää arvostavan kohtaamisen ja keskinäisen kunnioituksen merkityksen valmennusprosessin onnistumisen kannalta
 • suunnitella valmennustyönsä siten, että asiakkaan myönteiset tunnekokemukset lisääntyvät
 • auttaa asiakasta tunnistamaan aikaisempia onnistumisiaan, vahvuuksiaan ja piileviä voimavarojaan
 • kehittää omaa resilienssiään oman työhyvinvointinsa tueksi
 • toimia neuropsykiatrisena valmentajana hyviä ammatillisen etiikan periaatteita noudattaen, ja sitoutuu huolehtimaan valmennustyössään esimerkiksi luottamuksellisuudesta ja asiakkaan tietosuojasta

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisina valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Opiskelija osaa toimia valmentajana yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään. Valmentaja osaa toimia myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.  Koulutuksen suorittanut osaa työssään käyttää monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja, joita tarvitaan työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen käynyt on perehtynyt monipuolisesti neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, ja osaa niiden avulla ohjata asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Opiskelija on koulutuksesta saanut käyttöönsä uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla hän osaa työssään ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta:

 1. Neuropsykiatrinen tietous, 7 op
 2. Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op
 3. Valmentava työote, 7 op
 4. Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op
 5. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä autismikirjotietous
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kouluttajat

Pääkouluttaja: Tarja Seppälä
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, rakentavan vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen ohjaaja.

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tatu Lope
 • Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
 • Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
 • Kokemusasiantuntija

Koulutuksesta sanottua:
– ”Ammattitaitoiset ja mukaansatempaavat kouluttajat”
– ”Sain todella monipuolista tietoa ja taitoa työhöni”
– ”Monipuolinen paketti – käytännön harjoittelua ja tietoa hyvässä suhteessa”

Suoritustapa

Koulutuksen laskennallinen laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutuksen laajuus 30 opintopistettä sisältää:

 • Kontaktiopetusjaksot, 6 kappaletta, yhteensä 12 päivää
 • Välitehtävät: henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, ennakkolukutehtävät, kirjallisuuden reflektointi, valmennusharjoittelu, valmentavan työotteen integrointi osaksi omaa työtä
 • Vertaisryhmätyöskentely
 • Päättötyö

Koulutuksen kokonaiskesto on 7–9 kuukautta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Lähiopetusjaksoihin sisältyy pääkouluttajan asiantuntija-alustuksia, vierailevien asiantuntijoiden luentoja, valmennusharjoittelua ja workshop-tyyppistä työskentelyä, sekä valmennusdemoja. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy runsaasti ohjattua etäopiskelua: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, kirjallisuuden lukemista, referointia ja reflektointia, valmennusharjoittelua harjoitusasiakkaan kanssa ja siihen liittyviä tehtäviä ja raportointia sekä vertaisryhmätyöskentelyä.

Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisalustaa yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana.Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää, n. 1–2 kuukauden välein kaksi päivää.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Hinta

2850 €
Hinta sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä – Luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos maksat osallistumisen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

20.08.2024 mennessä

Kuvaus

Neuropsykiatrista valmennusta vastaanotolla

Aika

03.09.2024 – 09.05.2025

1. lähijakso: 3.-4.9.2024 klo 9-16
2. lähijakso: 8.-9.10.2024 klo 9-16
3. lähijakso: 26.-27.11.2024 klo 9-16
4. lähijakso: 22.-23.1.2025 klo 9-16
5. lähijakso: 11.-12.3.2025 klo 9-16
6. lähijakso: 8.-9.5.2025 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, mutta myös muiden alojen ammattilaisille. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla pohjakoulutuksena vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos koulutukseen hakeutuvalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa asiakkaan neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia eri ikävaiheissa
 • soveltaa kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, motivoinnissa, innostamisessa ja ongelmien ratkaisussa
 • ohjata asiakkaansa läpi valmennusprosessin
 • hyödyntää valmentavaa työotetta työyhteisönsä työhyvinvoinnin lisäämiseksi
 • kohdata asiakkaan arvostavasti, ja ymmärtää arvostavan kohtaamisen ja keskinäisen kunnioituksen merkityksen valmennusprosessin onnistumisen kannalta
 • suunnitella valmennustyönsä siten, että asiakkaan myönteiset tunnekokemukset lisääntyvät
 • auttaa asiakasta tunnistamaan aikaisempia onnistumisiaan, vahvuuksiaan ja piileviä voimavarojaan
 • kehittää omaa resilienssiään oman työhyvinvointinsa tueksi
 • toimia neuropsykiatrisena valmentajana hyviä ammatillisen etiikan periaatteita noudattaen, ja sitoutuu huolehtimaan valmennustyössään esimerkiksi luottamuksellisuudesta ja asiakkaan tietosuojasta

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia neuropsykiatrisina valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai autismikirjon häiriö. Opiskelija osaa toimia valmentajana yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijana ja tukena omassa työyhteisössään. Valmentaja osaa toimia myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.  Koulutuksen suorittanut osaa työssään käyttää monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja, joita tarvitaan työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen käynyt on perehtynyt monipuolisesti neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, ja osaa niiden avulla ohjata asiakasta käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Opiskelija on koulutuksesta saanut käyttöönsä uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla hän osaa työssään ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä osaamisalueesta:

 1. Neuropsykiatrinen tietous, 7 op
 2. Ratkaisukeskeinen osaaminen, 7 op
 3. Valmentava työote, 7 op
 4. Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen, 4 op
 5. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, 5 op

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä autismikirjotietous
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa
Kouluttajat

Pääkouluttaja: Tarja Seppälä
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-ratkaisukeskeinen perhevalmentaja, rakentavan vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen ohjaaja.

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tatu Lope
 • Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
 • Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
 • Kokemusasiantuntija

Koulutuksesta sanottua:
– ”Ammattitaitoiset ja mukaansatempaavat kouluttajat”
– ”Sain todella monipuolista tietoa ja taitoa työhöni”
– ”Monipuolinen paketti – käytännön harjoittelua ja tietoa hyvässä suhteessa”

Suoritustapa

Koulutuksen laskennallinen laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 tuntia opiskelijan työtä. Koulutuksen laajuus 30 opintopistettä sisältää:

 • Kontaktiopetusjaksot, 6 kappaletta, yhteensä 12 päivää
 • Välitehtävät: henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, ennakkolukutehtävät, kirjallisuuden reflektointi, valmennusharjoittelu, valmentavan työotteen integrointi osaksi omaa työtä
 • Vertaisryhmätyöskentely
 • Päättötyö

Koulutuksen kokonaiskesto on 7–9 kuukautta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Lähiopetusjaksoihin sisältyy pääkouluttajan asiantuntija-alustuksia, vierailevien asiantuntijoiden luentoja, valmennusharjoittelua ja workshop-tyyppistä työskentelyä, sekä valmennusdemoja. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy runsaasti ohjattua etäopiskelua: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, kirjallisuuden lukemista, referointia ja reflektointia, valmennusharjoittelua harjoitusasiakkaan kanssa ja siihen liittyviä tehtäviä ja raportointia sekä vertaisryhmätyöskentelyä.

Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisalustaa yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana.Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää, n. 1–2 kuukauden välein kaksi päivää.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Hinta

2850 €
Hinta sisältää laajan kurssimateriaalin, Näe sydämellä – Luo arvostava yhteys lapseen -kirjan.

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos maksat osallistumisen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

20.08.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta