Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op) – sisältää psykoterapeuttiset valmiudet

Kuvaus

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa
Tämä koulutus on jo alkanut. Uusimman koulutuksen löydät täältä: https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ratkaisukeskeinen-lyhytterapeutti-50-op-5433/

**

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op) -koulutus antaa pätevyyden toimia psykososiaalisen tuen ammattilaisena lyhytterapeuttisin menetelmin. Koulutus antaa oikeuden käyttää rekisteröityä Siria sertifioitu lyhytterapeutti -nimikettä. Koulutus sisältää myös psykoterapeuttikoulutusten edellyttämät lisäopinnot (30 op).

Aika

14.03.2024 – 06.02.2026

Lähiopetuspäivät (yht. 20 pv):

 • 2024: 14.-15.3., 19.4., 14.5., 6.6., 30.8., 20.9., 10.10., 7.11., 3.12.2024
 • 2025: 8.1., 6.2., 10.3., 10.4., 20.5., 16.9., 7.10., 27.11.2025
 • 2026: 13.1., 6.2.2026
  Päivittäinen työskentelyaika klo 8.30-15.30.

Työnohjaus (toteutetaan etänä):
23.5., 5.9., 10.10., 26.11., 17.12.2024, 16.1., 25.3., 15.5., 7.10. ja 4.11.2025
Jokainen osallistuu yhteen ryhmään.
Ryhmä 1) kello 8.00-9.30
Ryhmä 2) kello 9.45-11.15
Ryhmä 3) kello 12.00-13.30
Ryhmä 4) kello 13.45-15.15

 

Seuraava Ratkaisukseskeinen lyhytterapeutti-koulutus alkaa 25.9.24
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ratkaisukeskeinen-lyhytterapeutti-50-op-5433/

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Tyypillisiä koulutukseen osallistuneiden taustoja ovat mm. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykologi, teologi (pappi), sosionomi AMK, lääkäri, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, erityisopettaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti.Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen, hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus.

Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa.

Koulutus sisältää myös psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op (psykoterapeuttiset valmiudet), täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu psykoterapiakonsortion suositukset/vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”, jota saa käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Tavoite

Opiskelija osaa koulutuksen suoritettuaan lyhytterapeuttisen työskentelyotteen prosessin ja menetelmät, joita hän harjoittelee käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa. Työnohjauksella tuetaan opiskelijan asiakastyön harjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Opintopisteet

50 op

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia, voimavarakeskeiset työmenetelmät toipumisorientaatiota tuottavalla tavalla sekä yleisimmät mielenterveysdiagnoosit. Opiskelija perehtyy myönteisen mielenterveyden edistämiseen vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten ja nuorten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Usein kysytyt kysymykset

Osaamisperusteinen kuvaus ja osaamistavoitteet

Kouluttajat

Niina Nurmela (vastuukouluttaja)
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, tutkija, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä. Sertifioitu EMDR I- ja II –tason terapeutti, erikoistunut psykofyysiseen psykoterapiaan

Työnohjaaja: Johanna Vihanto, sh (AMK), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Muut asiantuntijakouluttajat:  

 • Sirkku Ruutu (koulutuksen johtaja) PsM, psykologi, KM, opettaja, MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016, Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti, Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen ja ohjaustyöhön liittyviä kirjoja)
 • Johanna Perttilä, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapeutti
 • Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, osaamisalueena myös psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT ja kognitiivinen käyttäytymisterapia 
 • Katriina Lyttinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorinen terapia
 • Hilkka Putkisaari, opettaja KM, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), taidepsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Johdon työnohjaaja Master-CSLE (STOry, JOto ry)
 • Elina Kontu, psykologian professori, psykoterapeutti, filosofian tohtori, kasvatustieteiden lisensiaatti, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja tarinateatteriohjaaja  
 • Ronnie Grandell, psykologi, itsemyötätuntoterapian asiantuntija, coach
 • Juha Lantz, riippuvuusasiantuntija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Eevi Vuoristo, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, pariterapeutti, kiintymyssuhdeasiantuntija, tietokirjailija
 • Maria Matilainen, lasten ja nuorten psykoterapeutti, erityisopettaja, tietokirjailija

Suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 50 opintopistettä ja se järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 lähiopetuspäivää ja lisäksi 20 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista, sekä kirjallisia välitehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä oikeiden asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän.

Koulutus jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:
Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidot (20 op)

 • Syventävä ratkaisukeskeinen kirjallisuus (3 op)
 • Pienryhmätyönohjaus (2 op)
 • Vertaisryhmätapaamiset (0,6 op)
 • Asiakastyöskentely (7,4 op)
 • Lyhytterapeuttina kasvun reflektio (1 op)
 • Paritutorointi (1 op)
 • Kehittämistehtävä (5 op)

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

 • Opinnäytetyö (5 op)
 • Teoriaseminaarit ja kirjallisuus (25 op)

Yhteenveto koulutuksen työtavoista:

 • 20 seminaariopetuspäivää
 • välityöskentely ja -tehtävät
  – kirjallisuus (noin 14 kirjaa)
  – alan lainsäädäntöön tutustuminen
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn ratkaisukeskeinen kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta)
  – vähintään kaksi videoitua, litteroitu ja analysoitu asiakastapaaminen
  – ratkaisukeskeisen viitekehyksen dokumentointi jokaisesta asiakastyön tunnista
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 2 h)
  – aktiivinen ja soveltava työskentely, 100% läsnäolovelvollisuus
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • paritutorointi
  – oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi sähköisellä oppimisalustalla
 • soveltava kirjallisuus

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä. Tarkemmat tiedot osaamistavoitteista ja arvioinnista löydät täältä.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:ssä.

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat on valittu hakemusten perusteella.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
– Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
– Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
– Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
– Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
– Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn

Muu informaatio

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Koulutus oli tosi hyvä! Sain paljon konkreettisia vinkkejä omaan työhöni ja uskon itse kehittyneeni paljon asiakastyössä koulutuksen ansiosta. Koulutuksen kautta pääsin myös testaamaan lyhytterapeuttista työskentelyä, mikä oli tosi opettavaista. Koulutuksessa on ollut sopivissa mittasuhteissa sekä teoriaa, että käytännön harjoittelua. Käytännön harjoitukset olivat erinomaisia! Harjoittelun jälkeen menetelmiä uskalsi alkaa käyttämään myös ns oikeassa elämässä. Koulutus on lisännyt omaa osaamistani ja auttanut itseäni hahmottamaan paremmin sitä, mikä minulle työssäni on tärkeää, mihin suuntaan haluan itseäni kehittää yms. Lisäksi olen saanut uutta intoa työhön. Opetus on ollut ammattimaista ja koulutus kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja organisoitu.”

Hinta

4900 €, hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.
Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan varausmaksu (500 €), samalla hän sitoutuu maksamaan koko osallistumismaksun. Maksettua varausmaksua ei palauteta.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun loppuosan useammassa erässä (maks. 6 erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kuudessa erässä. Erät tulevat maksettaviksi joka toinen kuukausi alkaen maaliskuu 2024.

Huomaathan täyttää myös erillisen hakulomakkeen!

Peruutusehdot

Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Kuvaus

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa
Tämä koulutus on jo alkanut. Uusimman koulutuksen löydät täältä: https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ratkaisukeskeinen-lyhytterapeutti-50-op-5433/

**

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op) -koulutus antaa pätevyyden toimia psykososiaalisen tuen ammattilaisena lyhytterapeuttisin menetelmin. Koulutus antaa oikeuden käyttää rekisteröityä Siria sertifioitu lyhytterapeutti -nimikettä. Koulutus sisältää myös psykoterapeuttikoulutusten edellyttämät lisäopinnot (30 op).

Aika

14.03.2024 – 06.02.2026

Lähiopetuspäivät (yht. 20 pv):

 • 2024: 14.-15.3., 19.4., 14.5., 6.6., 30.8., 20.9., 10.10., 7.11., 3.12.2024
 • 2025: 8.1., 6.2., 10.3., 10.4., 20.5., 16.9., 7.10., 27.11.2025
 • 2026: 13.1., 6.2.2026
  Päivittäinen työskentelyaika klo 8.30-15.30.

Työnohjaus (toteutetaan etänä):
23.5., 5.9., 10.10., 26.11., 17.12.2024, 16.1., 25.3., 15.5., 7.10. ja 4.11.2025
Jokainen osallistuu yhteen ryhmään.
Ryhmä 1) kello 8.00-9.30
Ryhmä 2) kello 9.45-11.15
Ryhmä 3) kello 12.00-13.30
Ryhmä 4) kello 13.45-15.15

 

Seuraava Ratkaisukseskeinen lyhytterapeutti-koulutus alkaa 25.9.24
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ratkaisukeskeinen-lyhytterapeutti-50-op-5433/

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Tyypillisiä koulutukseen osallistuneiden taustoja ovat mm. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, psykologi, teologi (pappi), sosionomi AMK, lääkäri, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, erityisopettaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti.Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen, hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus.

Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa.

Koulutus sisältää myös psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op (psykoterapeuttiset valmiudet), täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu psykoterapiakonsortion suositukset/vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”, jota saa käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Tavoite

Opiskelija osaa koulutuksen suoritettuaan lyhytterapeuttisen työskentelyotteen prosessin ja menetelmät, joita hän harjoittelee käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa. Työnohjauksella tuetaan opiskelijan asiakastyön harjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Opintopisteet

50 op

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia, voimavarakeskeiset työmenetelmät toipumisorientaatiota tuottavalla tavalla sekä yleisimmät mielenterveysdiagnoosit. Opiskelija perehtyy myönteisen mielenterveyden edistämiseen vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten ja nuorten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Usein kysytyt kysymykset

Osaamisperusteinen kuvaus ja osaamistavoitteet

Kouluttajat

Niina Nurmela (vastuukouluttaja)
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, tutkija, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä. Sertifioitu EMDR I- ja II –tason terapeutti, erikoistunut psykofyysiseen psykoterapiaan

Työnohjaaja: Johanna Vihanto, sh (AMK), ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Muut asiantuntijakouluttajat:  

 • Sirkku Ruutu (koulutuksen johtaja) PsM, psykologi, KM, opettaja, MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016, Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti, Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen ja ohjaustyöhön liittyviä kirjoja)
 • Johanna Perttilä, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, pari- ja perhepsykoterapeutti
 • Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, osaamisalueena myös psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT ja kognitiivinen käyttäytymisterapia 
 • Katriina Lyttinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorinen terapia
 • Hilkka Putkisaari, opettaja KM, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), taidepsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Johdon työnohjaaja Master-CSLE (STOry, JOto ry)
 • Elina Kontu, psykologian professori, psykoterapeutti, filosofian tohtori, kasvatustieteiden lisensiaatti, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja tarinateatteriohjaaja  
 • Ronnie Grandell, psykologi, itsemyötätuntoterapian asiantuntija, coach
 • Juha Lantz, riippuvuusasiantuntija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Eevi Vuoristo, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, pariterapeutti, kiintymyssuhdeasiantuntija, tietokirjailija
 • Maria Matilainen, lasten ja nuorten psykoterapeutti, erityisopettaja, tietokirjailija
Suoritustapa

Koulutus on laajuudeltaan 50 opintopistettä ja se järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 lähiopetuspäivää ja lisäksi 20 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista, sekä kirjallisia välitehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä oikeiden asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän.

Koulutus jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:
Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidot (20 op)

 • Syventävä ratkaisukeskeinen kirjallisuus (3 op)
 • Pienryhmätyönohjaus (2 op)
 • Vertaisryhmätapaamiset (0,6 op)
 • Asiakastyöskentely (7,4 op)
 • Lyhytterapeuttina kasvun reflektio (1 op)
 • Paritutorointi (1 op)
 • Kehittämistehtävä (5 op)

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

 • Opinnäytetyö (5 op)
 • Teoriaseminaarit ja kirjallisuus (25 op)

Yhteenveto koulutuksen työtavoista:

 • 20 seminaariopetuspäivää
 • välityöskentely ja -tehtävät
  – kirjallisuus (noin 14 kirjaa)
  – alan lainsäädäntöön tutustuminen
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn ratkaisukeskeinen kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta)
  – vähintään kaksi videoitua, litteroitu ja analysoitu asiakastapaaminen
  – ratkaisukeskeisen viitekehyksen dokumentointi jokaisesta asiakastyön tunnista
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 2 h)
  – aktiivinen ja soveltava työskentely, 100% läsnäolovelvollisuus
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • paritutorointi
  – oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi sähköisellä oppimisalustalla
 • soveltava kirjallisuus

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä. Tarkemmat tiedot osaamistavoitteista ja arvioinnista löydät täältä.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Koulutus järjestetään yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:ssä.

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat on valittu hakemusten perusteella.

Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
– Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta
– Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
– Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
– Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
– Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn

Muu informaatio

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Koulutus oli tosi hyvä! Sain paljon konkreettisia vinkkejä omaan työhöni ja uskon itse kehittyneeni paljon asiakastyössä koulutuksen ansiosta. Koulutuksen kautta pääsin myös testaamaan lyhytterapeuttista työskentelyä, mikä oli tosi opettavaista. Koulutuksessa on ollut sopivissa mittasuhteissa sekä teoriaa, että käytännön harjoittelua. Käytännön harjoitukset olivat erinomaisia! Harjoittelun jälkeen menetelmiä uskalsi alkaa käyttämään myös ns oikeassa elämässä. Koulutus on lisännyt omaa osaamistani ja auttanut itseäni hahmottamaan paremmin sitä, mikä minulle työssäni on tärkeää, mihin suuntaan haluan itseäni kehittää yms. Lisäksi olen saanut uutta intoa työhön. Opetus on ollut ammattimaista ja koulutus kokonaisuudessaan hyvin suunniteltu ja organisoitu.”
Hinta

4900 €, hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.
Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan varausmaksu (500 €), samalla hän sitoutuu maksamaan koko osallistumismaksun. Maksettua varausmaksua ei palauteta.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun loppuosan useammassa erässä (maks. 6 erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kuudessa erässä. Erät tulevat maksettaviksi joka toinen kuukausi alkaen maaliskuu 2024.

Huomaathan täyttää myös erillisen hakulomakkeen!

Peruutusehdot

Jälki-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sinut valitaan koulutukseen, et voi enää perua ilmoittautumista maksutta.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta