Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Kuvaus

Rakentavaa keskustelua

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten ”takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Aika

04.10.2024 – 16.03.2025

 • 1. jakso: 4.–6.10.2024
 • 2. jakso: 1.11.–3.11.2024,
 • 3. jakso: 29.11.–1.12.2024
 • 4. jakso: 10.–12.1.2025
 • 5.jakso: 7.–9.2.2025
 • 6. jakso: 14.–16.3.2025

Päivittäinen työskentelyaika pe-su klo 8-18 välillä (pe ja la usein pidempiä kuin su). Työskentelyaika täsmentyy ryhmäkoon mukaan.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Ryhmän yhteisellä päätöksellä osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa myös etäopetuksena.

Kohderyhmä

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät ihmisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi muun muassa HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

1. Ymmärtää paremmin itseä ja muita

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

2. Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

3. Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

4. Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Lähipäivät 1–3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen

Lähipäivät 4–6

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus
 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7–9

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus
 • Häpeä

Lähipäivät 10–12

 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–15

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivät 16–18

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • Oppimistöiden katselmus

Kouluttajat

Hanna Savanna, CNVC Certified NVC Trainer (vuodesta 2000) tai
Savanna ConneXionsin muut kouluttajat.

Suoritustapa

Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään lähiopetusjaksoilla ja ohjattuna etäopiskeluna. Koulutus sisältää 18 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan 2 tai 3 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana. Koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamistavoitteiden tasoiseksi. Osaamisen arviointi perustuu: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiseen, kirjallisiin välitehtäviin, valmennusharjoitteluun sekä päättötyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa koulutuspäivissä.

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Hanna Savanna, puh. 045 679 7270, hanna.savanna(at)savannaconnexions.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

 • Mitä on NVC?
 • Tallenne. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -infotilaisuus (Riveria-kesäyliopisto 3.5.2023, kesto n. 1,5 h)

Hinta

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin.
Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €. Materiaalit hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun useammassa erässä (maks. 4 erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu neljässä erässä.

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

08.09.2024 mennessä

Kuvaus

Rakentavaa keskustelua

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten ”takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Aika

04.10.2024 – 16.03.2025

 • 1. jakso: 4.–6.10.2024
 • 2. jakso: 1.11.–3.11.2024,
 • 3. jakso: 29.11.–1.12.2024
 • 4. jakso: 10.–12.1.2025
 • 5.jakso: 7.–9.2.2025
 • 6. jakso: 14.–16.3.2025

Päivittäinen työskentelyaika pe-su klo 8-18 välillä (pe ja la usein pidempiä kuin su). Työskentelyaika täsmentyy ryhmäkoon mukaan.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Ryhmän yhteisellä päätöksellä osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa myös etäopetuksena.

Kohderyhmä

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät ihmisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Kohderyhmään kuuluvat lisäksi muun muassa HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

1. Ymmärtää paremmin itseä ja muita

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

2. Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

3. Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

4. Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta
Opintopisteet

35 op

Sisältö

Lähipäivät 1–3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen

Lähipäivät 4–6

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus
 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7–9

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus
 • Häpeä

Lähipäivät 10–12

 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–15

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivät 16–18

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • Oppimistöiden katselmus
Kouluttajat

Hanna Savanna, CNVC Certified NVC Trainer (vuodesta 2000) tai
Savanna ConneXionsin muut kouluttajat.

Suoritustapa

Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, joiden sisältöjä työstetään lähiopetusjaksoilla ja ohjattuna etäopiskeluna. Koulutus sisältää 18 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan 2 tai 3 päivän jaksoissa n. 1–2 kuukauden välein. Koulutukseen osallistuvalta opiskelijalta edellytetään tietokoneen peruskäyttötaitoja sekä mahdollisuutta käyttää tietokonetta opintojen aikana. Koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain.

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamistavoitteiden tasoiseksi. Osaamisen arviointi perustuu: henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiseen, kirjallisiin välitehtäviin, valmennusharjoitteluun sekä päättötyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa koulutuspäivissä.

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Hanna Savanna, puh. 045 679 7270, hanna.savanna(at)savannaconnexions.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio
 • Mitä on NVC?
 • Tallenne. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -infotilaisuus (Riveria-kesäyliopisto 3.5.2023, kesto n. 1,5 h)
Hinta

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin.
Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €. Materiaalit hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun useammassa erässä (maks. 4 erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu neljässä erässä.

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

08.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta