Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma

Kuvaus

Psykofyysistä työnohjausta vastaanotolla

Psykofyysisen työnohjaajakoulutuksen teoreettinen viitekehys perustuu psykofyysiseen psykoterapiaan. Keskiössä on käsitys ihmisestä kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomat. Ihminen nähdään myös erottamattomana ympäristöstään ja vuorovaikutussuhteista. Koulutuksen painopisteenä on sosiaali- ja terveysalan kliinisen potilastyön työnohjaus. Koulutuksessa opiskellaan myös muita työnohjauksen muotoja (yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, tiimityönohjaus, johdon ja organisaatioiden työnohjaus)

Järjestäjänä Turun kesäyliopisto yhteistyössä Psykofyysinen psykoterapia ry:n kanssa. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen ja koulutuksen suorittaneet voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.

Lue blogistamme, miten psykofyysisen psykoterapian koulutus tuli Suomeen.

Aika

30.03.2023 – 05.12.2025

30.-31.3.2023
25.-26.5.2023
10.-11.8.2023
19.-20.10.2023
18.-19.1.2024
16.-17.5.2024
15.-16.8.2024
17.-18.10.2024
16.-17.1.2025
6.-7.3.2025
15.-16.5.2025
4.-5.9.2025
4.-5.12.2025
– päivittäinen työskentelyaika klo 9-17

Paikka

Turku, paitsi Tampere 6.-7.3.2025 ja Loviisa 15.-16.5.2025.

Kohderyhmä

Koulutukseen pääsy edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta oman ammattipätevyyden mukaisesta sotealan työstä. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on käytynä Psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot tai muu vastaava psykofyysiseen menetelmään perehdyttävä koulutus. Hakijalla tulee olla omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Aiempi kokemus luontopainoitteisista menetelmistä katsotaan hyödyksi.

Osallistujat valitaan hakemuksen ja tarvittaessa haastattelun perusteella hakujärjestyksessä. Valinnan tekevät Psykofyysinen psykoterapia ry:n koulutustoimikunta ja kouluttajat yhdessä. 

Opintopisteet

60 op

Sisältö

1. JOHDATUS TYÖNOHJAUKSEEN JA HOLISTISEEN IHMISKUVAAN
– Ryhmän aloitus
– Työnohjauksen prosessi
– Työnohjaus työmenetelmänä: historia ja määritelmät
– Kokonaisvaltainen ihmiskuva ja psykofyysinen lähestymistapa
– Keho – mieli – ympäristö
– Havainnointi työnohjauksen perustana
Kouluttajat: Laura Mannila ja Minna Martin

2. TYÖNOHJAUSSUHTEEN TURVALLISUUS
– Työnohjaussuhteen solmiminen
– Työnohjaussopimus ja työnohjauksen raamit
– Työnohjauksen etiikka
– Paralleeliprosessit ja seitsensilmäinen työnohjauksen malli
– Työnohjauksen kehityksellinen malli
– Turvallisuus oppimisen ja muutoksen perustana (Porges ja polyvagaaliteoria)
Kouluttajat: Laura Mannila ja Mikko Lounela

3. PSYKOFYYSINEN TYÖSKENTELYOTE TYÖNOHJAUKSESSA
– Keho tiedon lähteenä
– Sanattoman vuorovaikutuksen havainnointi
– Säätelevä toinen
– Psykofyysiset menetelmät työnohjauksessa: simulaatio, roolinvaihto ja kehollinen samaistuminen
Kouluttajat: Minna Martin ja Mirka Lammi

4. IHMINEN OSANA YMPÄRISTÖÄÄN
– Relationaalisuus
– Ekologisuus, kestävä kehitys, luontovastuullisuus työnohjauksessa
– Ihminen osana luontoa
– Vuorovaikutus ihmisten, eläinten ja ympäristön kanssa
Kouluttajat: Laura Mannila ja Riina Johansson

5. TYÖNOHJAUKSEN ERILAISET YMPÄRISTÖT
– Rajat, raamit ja käytännöt erilaisissa ympäristöissä
– Työnohjauksen erilaiset työskentely-ympäristöt
– Työnohjaus ulkona ja luontoympäristössä
– Eettiset kysymykset ja turvallisuus eri ympäristöissä
Kouluttajat: Minna Martin ja Laura Mannila

6. ELÄINAVUSTEISUUS TYÖNOHJAUKSESSA
– Eläinavusteisuuden mahdollisuudet
– Sanattoman vuorovaikutuksen huomioiminen
– Eettisyys ja turvallisuus eläinavusteisessa työnohjauksessa
Kouluttajat: Laura Mannila, Riina Johansson ja Nina Fagerström

7. VIREYSTILA,TUNTEET JA MOTIVAATIO TYÖNOHJAUKSESSA
– Vireystila ja tunteet ihmisten ja muiden nisäkkäiden yhteisenä perustana
– Oppiminen ja kognitio ihmisillä ja eläimillä
– Vireystilan säätely työnohjauksessa
– Tunteet työnohjauksessa – Vireystila ja tunteet eläimillä ja ihmisillä
Kouluttajat: Minna Martin ja Mikko Lounela

8. MIELENTÄMINEN KLIINISEN POTILASTYÖN TYÖNOHJAUKSESSA
– Mielentäminen / mentalisaatio
– Mielensisäinen hengitys
Kouluttajat: Minna Martin ja Mikko Lounela

9. TRAUMASENSITIIVISYYS TYÖNOHJAUKSESSA
– Kriisit ja traumat
– Traumasensitiivisyys
– Tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja moninaisuuden kunnioitus
– Vakauttaminen
– Luonto ja eläimet vakauttavana ympäristönä
Kouluttajat: Laura Mannila, Aune Karhumäki ja Bodil Lindfors

10. TYÖHYVINVOINNIN JA JAKSAMISEN TUKEMINEN
– Työssäjaksaminen
– Stressi ja uupuminen
– Psykofyysiset menetelmät jaksamisen tukena
– Luonto ja eläimet työhyvinvoinnin tukena
Kouluttajat: Minna Martin ja Jaana Rajaveräjä

11. RYHMÄT, TYÖYHTEISÖT JA JOHTAJUUS
– Ryhmädynamiikan perusteita
– Roolit, normit ja pelisäännöt
– Johtajuus
– Eläimet vuorovaikutuksen ja johtajuustaitojen opettajina
Kouluttajat: Laura Mannila, Henriikka Maikku ja Esa Korhonen

12. TYÖNOHJAUKSEN RÄÄTÄLÖIMINEN ERILAISTEN ASIAKKAIDEN JA ORGANISAATIOIDEN TARPEISIIN
– Opiskelijoiden yksilöllisen suunnan hahmottaminen
– Työnohjauksen erilaiset muodot
– Asiakkaan tarpeesta käsin lähteminen
– Psykofyysinen työote erilaisissa konteksteissa
– Opiskelijoiden omat suunnat, painopisteet ja lopputyöaiheet
– Ammatti-identiteetti ja tulevaisuuden suunnitelmat
– Lisäkoulutuksen ja erikoistumisen tarpeet
Kouluttajat: Laura Mannila, Aune Karhumäki ja Arja Saimaala

13. INTEGRAATIO: KEHO – MIELI – YMPÄRISTÖ JA TYÖNOHJAUS
– Koulutuksen yhteenveto
– Ryhmän lopettaminen
– Prosessien lopettaminen
Kouluttajat: Laura Mannila ja Minna Martin

Kouluttajat

Vastuukouluttajat:

Laura Mannila  psykoterapeutti, työnohjaaja
Laura on psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Lauran erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat keho-mieli -yhteys, sanaton vuorovaikutus, autonominen hermosto sekä tunteiden ja vireystilojen säätely. Laura toimii kouluttajana psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksissa ja syventävissä koulutuksissa. Lisäksi hän toimii vierailevana kouluttajana sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinavusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksissa. Laura työskentelee myös hevosavusteisesti ja opiskelee itse parhaillaan luonto- ja eläinavusteista työnohjausta.

Minna Martin psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja
Minna on kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija ja aikaisemmalta ammatilta fysioterapeutti. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Minna on työskennellyt psykofyysisellä työotteella parikymmentä vuotta ja noin 15 vuoden ajan hän on kouluttanut ammattihenkilöitä ympäri Suomen. Hän on työskennellyt paljon hengityskoulu-menetelmän pohjalta potilasryhmien, koulutusryhmien ja yksilöllisen auttamistyön parissa. Erityisesti stressaantuneiden, ahdistuneiden, jännittyneiden, uupuneiden ja epävakaiden ihmisten kanssa työskentely on ollut hänelle tärkeää – eli tarjota apua ihmisille, joilla on vaikea rauhoittaa ja säädellä itseä mielekkäillä tavoilla. Hengitys, autonomisen hermoston toiminta ja mielentämiskyky painottuvat hänen psykofyysisessä työssään ja koulutuksessaan.

Muut kouluttajat: Riina Johansson, Aune Karhumäki, Mirka Lammi, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Jaana Rajaveräjä. Lisäksi vierailevia kouluttajia yksittäisissä päivissä.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetuspäiviin 200 tuntia (26 päivää)
Työnohjausharjoittelu 80 tuntia
Työnohjauksen työnohjaus ryhmissä 50 tuntia (ei sisälly lähiopetuspäiviin eikä osallistumismaksuun)
3000 sivua alan kirjallisuutta

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat on valittu erillisen hakemuksen perusteella.

Hinta

6600€
Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa, jos haluat maksaa maksun erissä (maks. kuusi erää).

Ilmoittautumiset

26.03.2023 mennessä

Peruutusehdot

Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta 8.1.2023 mennessä.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Psykofyysistä työnohjausta vastaanotolla

Psykofyysisen työnohjaajakoulutuksen teoreettinen viitekehys perustuu psykofyysiseen psykoterapiaan. Keskiössä on käsitys ihmisestä kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat erottamattomat. Ihminen nähdään myös erottamattomana ympäristöstään ja vuorovaikutussuhteista. Koulutuksen painopisteenä on sosiaali- ja terveysalan kliinisen potilastyön työnohjaus. Koulutuksessa opiskellaan myös muita työnohjauksen muotoja (yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, tiimityönohjaus, johdon ja organisaatioiden työnohjaus)

Järjestäjänä Turun kesäyliopisto yhteistyössä Psykofyysinen psykoterapia ry:n kanssa. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen ja koulutuksen suorittaneet voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.

Lue blogistamme, miten psykofyysisen psykoterapian koulutus tuli Suomeen.

Aika

30.03.2023 – 05.12.2025

30.-31.3.2023
25.-26.5.2023
10.-11.8.2023
19.-20.10.2023
18.-19.1.2024
16.-17.5.2024
15.-16.8.2024
17.-18.10.2024
16.-17.1.2025
6.-7.3.2025
15.-16.5.2025
4.-5.9.2025
4.-5.12.2025
– päivittäinen työskentelyaika klo 9-17

Paikka

Turku, paitsi Tampere 6.-7.3.2025 ja Loviisa 15.-16.5.2025.

Kohderyhmä

Koulutukseen pääsy edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta oman ammattipätevyyden mukaisesta sotealan työstä. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on käytynä Psykofyysisen psykoterapian perusteet -opinnot tai muu vastaava psykofyysiseen menetelmään perehdyttävä koulutus. Hakijalla tulee olla omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Aiempi kokemus luontopainoitteisista menetelmistä katsotaan hyödyksi.

Osallistujat valitaan hakemuksen ja tarvittaessa haastattelun perusteella hakujärjestyksessä. Valinnan tekevät Psykofyysinen psykoterapia ry:n koulutustoimikunta ja kouluttajat yhdessä. 

Opintopisteet

60 op

Sisältö

1. JOHDATUS TYÖNOHJAUKSEEN JA HOLISTISEEN IHMISKUVAAN
– Ryhmän aloitus
– Työnohjauksen prosessi
– Työnohjaus työmenetelmänä: historia ja määritelmät
– Kokonaisvaltainen ihmiskuva ja psykofyysinen lähestymistapa
– Keho – mieli – ympäristö
– Havainnointi työnohjauksen perustana
Kouluttajat: Laura Mannila ja Minna Martin

2. TYÖNOHJAUSSUHTEEN TURVALLISUUS
– Työnohjaussuhteen solmiminen
– Työnohjaussopimus ja työnohjauksen raamit
– Työnohjauksen etiikka
– Paralleeliprosessit ja seitsensilmäinen työnohjauksen malli
– Työnohjauksen kehityksellinen malli
– Turvallisuus oppimisen ja muutoksen perustana (Porges ja polyvagaaliteoria)
Kouluttajat: Laura Mannila ja Mikko Lounela

3. PSYKOFYYSINEN TYÖSKENTELYOTE TYÖNOHJAUKSESSA
– Keho tiedon lähteenä
– Sanattoman vuorovaikutuksen havainnointi
– Säätelevä toinen
– Psykofyysiset menetelmät työnohjauksessa: simulaatio, roolinvaihto ja kehollinen samaistuminen
Kouluttajat: Minna Martin ja Mirka Lammi

4. IHMINEN OSANA YMPÄRISTÖÄÄN
– Relationaalisuus
– Ekologisuus, kestävä kehitys, luontovastuullisuus työnohjauksessa
– Ihminen osana luontoa
– Vuorovaikutus ihmisten, eläinten ja ympäristön kanssa
Kouluttajat: Laura Mannila ja Riina Johansson

5. TYÖNOHJAUKSEN ERILAISET YMPÄRISTÖT
– Rajat, raamit ja käytännöt erilaisissa ympäristöissä
– Työnohjauksen erilaiset työskentely-ympäristöt
– Työnohjaus ulkona ja luontoympäristössä
– Eettiset kysymykset ja turvallisuus eri ympäristöissä
Kouluttajat: Minna Martin ja Laura Mannila

6. ELÄINAVUSTEISUUS TYÖNOHJAUKSESSA
– Eläinavusteisuuden mahdollisuudet
– Sanattoman vuorovaikutuksen huomioiminen
– Eettisyys ja turvallisuus eläinavusteisessa työnohjauksessa
Kouluttajat: Laura Mannila, Riina Johansson ja Nina Fagerström

7. VIREYSTILA,TUNTEET JA MOTIVAATIO TYÖNOHJAUKSESSA
– Vireystila ja tunteet ihmisten ja muiden nisäkkäiden yhteisenä perustana
– Oppiminen ja kognitio ihmisillä ja eläimillä
– Vireystilan säätely työnohjauksessa
– Tunteet työnohjauksessa – Vireystila ja tunteet eläimillä ja ihmisillä
Kouluttajat: Minna Martin ja Mikko Lounela

8. MIELENTÄMINEN KLIINISEN POTILASTYÖN TYÖNOHJAUKSESSA
– Mielentäminen / mentalisaatio
– Mielensisäinen hengitys
Kouluttajat: Minna Martin ja Mikko Lounela

9. TRAUMASENSITIIVISYYS TYÖNOHJAUKSESSA
– Kriisit ja traumat
– Traumasensitiivisyys
– Tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja moninaisuuden kunnioitus
– Vakauttaminen
– Luonto ja eläimet vakauttavana ympäristönä
Kouluttajat: Laura Mannila, Aune Karhumäki ja Bodil Lindfors

10. TYÖHYVINVOINNIN JA JAKSAMISEN TUKEMINEN
– Työssäjaksaminen
– Stressi ja uupuminen
– Psykofyysiset menetelmät jaksamisen tukena
– Luonto ja eläimet työhyvinvoinnin tukena
Kouluttajat: Minna Martin ja Jaana Rajaveräjä

11. RYHMÄT, TYÖYHTEISÖT JA JOHTAJUUS
– Ryhmädynamiikan perusteita
– Roolit, normit ja pelisäännöt
– Johtajuus
– Eläimet vuorovaikutuksen ja johtajuustaitojen opettajina
Kouluttajat: Laura Mannila, Henriikka Maikku ja Esa Korhonen

12. TYÖNOHJAUKSEN RÄÄTÄLÖIMINEN ERILAISTEN ASIAKKAIDEN JA ORGANISAATIOIDEN TARPEISIIN
– Opiskelijoiden yksilöllisen suunnan hahmottaminen
– Työnohjauksen erilaiset muodot
– Asiakkaan tarpeesta käsin lähteminen
– Psykofyysinen työote erilaisissa konteksteissa
– Opiskelijoiden omat suunnat, painopisteet ja lopputyöaiheet
– Ammatti-identiteetti ja tulevaisuuden suunnitelmat
– Lisäkoulutuksen ja erikoistumisen tarpeet
Kouluttajat: Laura Mannila, Aune Karhumäki ja Arja Saimaala

13. INTEGRAATIO: KEHO – MIELI – YMPÄRISTÖ JA TYÖNOHJAUS
– Koulutuksen yhteenveto
– Ryhmän lopettaminen
– Prosessien lopettaminen
Kouluttajat: Laura Mannila ja Minna Martin

Kouluttajat

Vastuukouluttajat:

Laura Mannila  psykoterapeutti, työnohjaaja
Laura on psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Lauran erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat keho-mieli -yhteys, sanaton vuorovaikutus, autonominen hermosto sekä tunteiden ja vireystilojen säätely. Laura toimii kouluttajana psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksissa ja syventävissä koulutuksissa. Lisäksi hän toimii vierailevana kouluttajana sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinavusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksissa. Laura työskentelee myös hevosavusteisesti ja opiskelee itse parhaillaan luonto- ja eläinavusteista työnohjausta.

Minna Martin psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja
Minna on kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija ja aikaisemmalta ammatilta fysioterapeutti. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Minna on työskennellyt psykofyysisellä työotteella parikymmentä vuotta ja noin 15 vuoden ajan hän on kouluttanut ammattihenkilöitä ympäri Suomen. Hän on työskennellyt paljon hengityskoulu-menetelmän pohjalta potilasryhmien, koulutusryhmien ja yksilöllisen auttamistyön parissa. Erityisesti stressaantuneiden, ahdistuneiden, jännittyneiden, uupuneiden ja epävakaiden ihmisten kanssa työskentely on ollut hänelle tärkeää – eli tarjota apua ihmisille, joilla on vaikea rauhoittaa ja säädellä itseä mielekkäillä tavoilla. Hengitys, autonomisen hermoston toiminta ja mielentämiskyky painottuvat hänen psykofyysisessä työssään ja koulutuksessaan.

Muut kouluttajat: Riina Johansson, Aune Karhumäki, Mirka Lammi, Bodil Lindfors, Mikko Lounela, Jaana Rajaveräjä. Lisäksi vierailevia kouluttajia yksittäisissä päivissä.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetuspäiviin 200 tuntia (26 päivää)
Työnohjausharjoittelu 80 tuntia
Työnohjauksen työnohjaus ryhmissä 50 tuntia (ei sisälly lähiopetuspäiviin eikä osallistumismaksuun)
3000 sivua alan kirjallisuutta

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat on valittu erillisen hakemuksen perusteella.

Hinta

6600€
Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa, jos haluat maksaa maksun erissä (maks. kuusi erää).

Ilmoittautumiset

26.03.2023 mennessä

Peruutusehdot

Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta 8.1.2023 mennessä.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta