Positiivisen johtamisen koulutusohjelma (35/ 42 op)

Kuvaus

Positiivinen kohtaaminen töissä

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.”
Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Muuttuva työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä. Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa ymmärrystä heidän tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta.

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisista organisaatioista sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla ja auttaa häntä kasvamaan positiiviseksi johtajaksi omassa organisaatiossaan.

Aika

28.10.2024 – 09.06.2025

Verkkotapaamiset (reaaliaikainen opetus Zoom):

 • Johdanto: ma 28.10.2024 klo 8-9.30
 • Moduuli 1: pe 15.11.2024 klo 8-12
 • Moduuli 2: ma 9.12.2024 klo 8-12
 • Moduuli 3: ma 13.1.2025 klo 8-12
 • Moduuli 4: ma 10.2.2025 klo 8-12
 • Moduuli 5: ma 10.3.2025 klo 8-12
 • Moduuli 6: ma 7.4.2025 klo 8-12
 • Moduuli 7: ma 12.5.2025 klo 8-12
 • Moduuli 8: ma 9.6.2025 klo 8-12

Paikka

Koulutus järjestetään 28.10.2024–9.6.2025 verkkokoulutuksena.

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentotapaamisia verkossa (Zoom) ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Tavoite

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Nimestään huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista, vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta, oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä ja merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin ja inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää

Koulutusohjelma jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin ja se koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä. Koulutusohjelman suoritustapa tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla.

Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä. Materiaalit ovat käytettävissä viisi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen, jona aikana voi myös palauttaa tehtäviä ja halutessaan syventyä laajempaan Case-kuvaukseen.

Koulutusohjelman yhteinen orientaatio

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

 • Mitä on positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Työn imu ja flow

Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot

 • Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
 • Positiivinen organisaatiotiede (POS)
 • Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
 • Hyveet organisaatioissa ja työssä
 • Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli (toivo, pystyvyys, resilienssi ja myönteisyys)

Moduuli 3: Positiivinen johtaminen

 • Mitä on positiivinen johtaminen
 • Positiivisen johtamisen strategiat
 • Positiivisen johtamisen mallit
 • Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus
 • Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri

 • Tunteiden merkitys työssä
 • Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti
 • Tunteiden johtaminen
 • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
 • Kiitollisuus ja anteeksianto työssä

Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet

 • Korkealaatuiset yhteydet ja niiden rakentaminen (HQR)
 • Ihmissuhde-energia
 • Psykologinen turvallisuus ja sen tasot   
 • Virheistä oppiminen
 • Sitoutuminen

Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio

 • Kuuntelemisen taito
 • Tukea antava kommunikaatio
 • Jämäkkä kommunikaatio
 • Heikko ja vahva kommunikaatio
 • Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 • Korjaavan palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen

 • Merkityksellisyyden mallit
 • Mitä merkitys merkitsee
 • Työorientaatiot
 • Vahvuuksien voima
 • Vahvuusperusteinen ajattelu johtaminen
 • Kasvunajattelun tukeminen
 • Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: Positiivinen muutos

 • Muutokset organisaatioissa
 • Positiivinen muutosjohtaminen
 • Suunniteltu organisaatiomuutos
 • Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
 • Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
 • Positiivisten tavoitteiden voima

Tutustu myös Johannan blogikirjoitukseen Positiivinen johtaminen – Taistelutantereen voittajaksi.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Johanna Huhtamäki, positiivisen ja valmentamisen psykologian maisteri (MAPPCP), väitöstutkija, diplomi-insinööri, konsultti, tietokirjailija, ammatillinen opettaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja.

Kouluttaja on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turun kesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Hinta

3390 €

Ajoissa ilmoittautuminen kannattaa! Saat 10 prosentin alennuksen (Early bird -hinta 3051 €), jos ilmoittaudut 31.7. mennessä.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun useammassa erässä (maks. 4 erää), kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään maksu neljässä erässä. Erät tulevat maksettaviksi joka toinen kuukausi alkaen lokakuu 2024.

Ilmoittautumiset

14.10.2024 mennessä

Kuvaus

Positiivinen kohtaaminen töissä

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.”
Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Muuttuva työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä. Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa ymmärrystä heidän tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta.

Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisista organisaatioista sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla ja auttaa häntä kasvamaan positiiviseksi johtajaksi omassa organisaatiossaan.

Aika

28.10.2024 – 09.06.2025

Verkkotapaamiset (reaaliaikainen opetus Zoom):

 • Johdanto: ma 28.10.2024 klo 8-9.30
 • Moduuli 1: pe 15.11.2024 klo 8-12
 • Moduuli 2: ma 9.12.2024 klo 8-12
 • Moduuli 3: ma 13.1.2025 klo 8-12
 • Moduuli 4: ma 10.2.2025 klo 8-12
 • Moduuli 5: ma 10.3.2025 klo 8-12
 • Moduuli 6: ma 7.4.2025 klo 8-12
 • Moduuli 7: ma 12.5.2025 klo 8-12
 • Moduuli 8: ma 9.6.2025 klo 8-12
Paikka

Koulutus järjestetään 28.10.2024–9.6.2025 verkkokoulutuksena.

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentotapaamisia verkossa (Zoom) ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Tavoite

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.
Opintopisteet

35 op

Sisältö

Nimestään huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista, vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta, oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä ja merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin ja inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää

Koulutusohjelma jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin ja se koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä. Koulutusohjelman suoritustapa tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla.

Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä. Materiaalit ovat käytettävissä viisi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen, jona aikana voi myös palauttaa tehtäviä ja halutessaan syventyä laajempaan Case-kuvaukseen.

Koulutusohjelman yhteinen orientaatio

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

 • Mitä on positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Työn imu ja flow

Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot

 • Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
 • Positiivinen organisaatiotiede (POS)
 • Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
 • Hyveet organisaatioissa ja työssä
 • Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli (toivo, pystyvyys, resilienssi ja myönteisyys)

Moduuli 3: Positiivinen johtaminen

 • Mitä on positiivinen johtaminen
 • Positiivisen johtamisen strategiat
 • Positiivisen johtamisen mallit
 • Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus
 • Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri

 • Tunteiden merkitys työssä
 • Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti
 • Tunteiden johtaminen
 • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
 • Kiitollisuus ja anteeksianto työssä

Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet

 • Korkealaatuiset yhteydet ja niiden rakentaminen (HQR)
 • Ihmissuhde-energia
 • Psykologinen turvallisuus ja sen tasot   
 • Virheistä oppiminen
 • Sitoutuminen

Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio

 • Kuuntelemisen taito
 • Tukea antava kommunikaatio
 • Jämäkkä kommunikaatio
 • Heikko ja vahva kommunikaatio
 • Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 • Korjaavan palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen

 • Merkityksellisyyden mallit
 • Mitä merkitys merkitsee
 • Työorientaatiot
 • Vahvuuksien voima
 • Vahvuusperusteinen ajattelu johtaminen
 • Kasvunajattelun tukeminen
 • Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: Positiivinen muutos

 • Muutokset organisaatioissa
 • Positiivinen muutosjohtaminen
 • Suunniteltu organisaatiomuutos
 • Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
 • Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
 • Positiivisten tavoitteiden voima

Tutustu myös Johannan blogikirjoitukseen Positiivinen johtaminen – Taistelutantereen voittajaksi.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Johanna Huhtamäki, positiivisen ja valmentamisen psykologian maisteri (MAPPCP), väitöstutkija, diplomi-insinööri, konsultti, tietokirjailija, ammatillinen opettaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja.

Kouluttaja on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turun kesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Hinta

3390 €

Ajoissa ilmoittautuminen kannattaa! Saat 10 prosentin alennuksen (Early bird -hinta 3051 €), jos ilmoittaudut 31.7. mennessä.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun useammassa erässä (maks. 4 erää), kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään maksu neljässä erässä. Erät tulevat maksettaviksi joka toinen kuukausi alkaen lokakuu 2024.

Ilmoittautumiset

14.10.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta