Näkökulmia musiikkiterapiaan Suomessa (5 op) – MTEP1017

Aika

23.11.2024 – 08.03.2025

La 23.11.2024 klo 10-17 Kuvionuotit (Kaarlo Uusitalo)
La 1.2.2025 klo 10-17 Toiminnallinen musiikkiterapia (Jouni Kettunen)
La 8.3.2025 klo 10-17 Vibroakustinen hoito (Tiinapriitta Savela)

Paikka

Turku (lähiopetus)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Hahmottaa musiikkiterapian toteuttamistapoja ja asiakasryhmiä suomalaiseen kliiniseen käytäntöön perustuen

Ymmärtää käsiteltävien mallien, menetelmien ja tekniikoiden toimintaperiaatteet ja perusteet suhteessa konkreettisiin, kliinisiin tavoitteisiin.

Syventää ymmärrystään mallien, menetelmien ja tekniikoiden eroavuuksista suhteessa niiden keskeisiin ikäryhmiin ja häiriötyyppeihin.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla esitellään erilaisia Suomessa käytettäviä musiikkiterapian malleja, menetelmiä ja tekniikoita kokeneiden musiikkiterapiakliinikoiden toimesta. Kurssi painottuu kliiniseen käytäntöön ja sisältää siitä nousevia tapausesimerkkejä ja kokemuksellista tietoa. Kurssilla esitellään myös käsiteltävien mallien, menetelmien ja tekniikoiden keskeisiä teoreettisia perusteita. Kurssilla käsitellään tarinasäveltämistä (erityisesti lapset), kuvionuottimenetelmää (erityisesti kehitykselliset häiriöt), vibroakustiikkaa (esim. kipupotilaat), neurologista aktiivista musiikkiterapiaa ≈ NAMT (esim. AVH-potilaat) ja kliinistä improvisaatiota ≈ IIMT (esim. aikuispsykiatria).

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

Ala-Ruona, E. (2003.) Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa E. Ala-Ruona, J. Erkkilä, R. Jukkola & K. Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940–2001, 173–192.

Haapsaari, I. (2014). Silta yli synkän virran – Musiikkiterapian mahdollisuudet aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Musiikkiterapia, 29 (1).

Hakomäki, H. (2005). Tarinasäveltäminen – uusi musiikkiterapian malli ja käytännöt. Jyväskylän yliopisto. Musiikkiterapian maisteriohjelma. Pro gradu. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/9973/URN_NBN_fi_jyu-2005442.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999.) Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25–48.

Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005.) Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Lilja-Viherlampi, L-M. (2007). ”Minunkin sisällä soi”! : musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Väitöskirja. Turun ammattikorkeakoulu.

Savela, T. (2014.) Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36–50.

Sätilä, H., Ruhalahti, M., Hilpinen, S., Luukkonen, R. (2020). Musiikkiterapia ja musiikin käyttö neurologisten erityislasten kuntoutuksessa. Duodecim. Vuosikerta. 136, nro 23. Sivut 2625–2632. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15935.pdf

Tuomi, K., & Ala-Ruona, E. (2013). Varhaisiän musiikkiterapia Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1), 6–23.

Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Hinta

175 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

09.11.2024 mennessä

Aika

23.11.2024 – 08.03.2025

La 23.11.2024 klo 10-17 Kuvionuotit (Kaarlo Uusitalo)
La 1.2.2025 klo 10-17 Toiminnallinen musiikkiterapia (Jouni Kettunen)
La 8.3.2025 klo 10-17 Vibroakustinen hoito (Tiinapriitta Savela)

Paikka

Turku (lähiopetus)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

Hahmottaa musiikkiterapian toteuttamistapoja ja asiakasryhmiä suomalaiseen kliiniseen käytäntöön perustuen

Ymmärtää käsiteltävien mallien, menetelmien ja tekniikoiden toimintaperiaatteet ja perusteet suhteessa konkreettisiin, kliinisiin tavoitteisiin.

Syventää ymmärrystään mallien, menetelmien ja tekniikoiden eroavuuksista suhteessa niiden keskeisiin ikäryhmiin ja häiriötyyppeihin.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla esitellään erilaisia Suomessa käytettäviä musiikkiterapian malleja, menetelmiä ja tekniikoita kokeneiden musiikkiterapiakliinikoiden toimesta. Kurssi painottuu kliiniseen käytäntöön ja sisältää siitä nousevia tapausesimerkkejä ja kokemuksellista tietoa. Kurssilla esitellään myös käsiteltävien mallien, menetelmien ja tekniikoiden keskeisiä teoreettisia perusteita. Kurssilla käsitellään tarinasäveltämistä (erityisesti lapset), kuvionuottimenetelmää (erityisesti kehitykselliset häiriöt), vibroakustiikkaa (esim. kipupotilaat), neurologista aktiivista musiikkiterapiaa ≈ NAMT (esim. AVH-potilaat) ja kliinistä improvisaatiota ≈ IIMT (esim. aikuispsykiatria).

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus

Ala-Ruona, E. (2003.) Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa E. Ala-Ruona, J. Erkkilä, R. Jukkola & K. Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940–2001, 173–192.

Haapsaari, I. (2014). Silta yli synkän virran – Musiikkiterapian mahdollisuudet aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Musiikkiterapia, 29 (1).

Hakomäki, H. (2005). Tarinasäveltäminen – uusi musiikkiterapian malli ja käytännöt. Jyväskylän yliopisto. Musiikkiterapian maisteriohjelma. Pro gradu. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/9973/URN_NBN_fi_jyu-2005442.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999.) Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25–48.

Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005.) Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Lilja-Viherlampi, L-M. (2007). ”Minunkin sisällä soi”! : musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Väitöskirja. Turun ammattikorkeakoulu.

Savela, T. (2014.) Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36–50.

Sätilä, H., Ruhalahti, M., Hilpinen, S., Luukkonen, R. (2020). Musiikkiterapia ja musiikin käyttö neurologisten erityislasten kuntoutuksessa. Duodecim. Vuosikerta. 136, nro 23. Sivut 2625–2632. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15935.pdf

Tuomi, K., & Ala-Ruona, E. (2013). Varhaisiän musiikkiterapia Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1), 6–23.

Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Hinta

175 €

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston hallintomaksun.

Ilmoittautumiset

09.11.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta