Kuva ja asiakastyö: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä

Kuvaus

Kuvataidemenetelmien käyttöä

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuva- ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, joilla ei ole aiempia taiteellisia taitoja (ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta).

Aika

18.01. – 10.05.2025

lauantaisin 18.1., 8.2., 1.3., 22.3., 12.4. ja 10.5.2025 klo 10-17

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Turussa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille. Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Mikäli osallistujalla ei ole koulutuksen aikana kuvamenetelmien soveltamiseen sopivia asiakkaita, voi koulutuksessa myös miettiä aiempia tai tulevia asiakastilanteita yhdessä työnohjauksellisesti.

Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kuvamenetelmiä ja kuvataiteellisia menetelmiä omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa valita ja käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa kuva- ja kuvataidemenetelmistä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • esitellä omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa ohjatessaan asiakasta kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai ohjata asiakkaan itsenäistä toimintaa menetelmien käytössä
 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • arvioida ja perustella käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta
 • kehittää omaa asiakastyötään kuvallisten keinojen avulla

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ydinsisällöt

 • Kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö ja soveltaminen omassa asiakastyössä
 • Kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti
 • Käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • Kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • Asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • Asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita
 • Kuvalliseen asiakastyöhön liittyvät eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus)
 • Oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Kouluttajat

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö.

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. Oivallamme.fi ja jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi.

Suoritustapa

Koulutuksen aikana järjestetään 6 lähipäivää. Seminaaripäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista.

Lähipäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy itsenäisten, omassa asiakastyössä sovellettavien kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen.

Koulutuksen laajuus 5 opintopistettä sisältää:

 • 6 lähipäivää  (2 op)
 • työnohjausta 10 x 45 min  (1 op)
 • itsenäistä työskentelyä 45 x 45 min  (1,5 op)

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään EduGo (moodle) -alustaa.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen opetukseen osallistumista sekä itsenäisten kehittämistehtävien hyväksyttyä arviointia. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit:

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käytön tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja prosesseja, menetelmiä ja välineitä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa kuvallisessa asiakastyössä sekä reflektoida toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti kuva- ja kuvataidemenetelmiä hyödyntävän asiakastyön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kuvallisessa asiakastyössä.

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti
 • ”Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!” Työnohjaaja
 • ”Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.” Pari- ja perhepsykoterapeutti

Tutustu myös esittelyvideoon, jossa Johanna kertoo koulutuksista tarkemmin.

Hinta

850 €
Maksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhemmin. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksutavat: verkkopankit, mobiilimaksutavat (MobilePay, Pivo, Siirto), korttimaksutavat (Visa, Mastercard) sekä lasku- ja osamaksutavat (OP Lasku, OP Tililuotto, Walley, Alisa Yrityslasku). Jos esim. työnantaja maksaa osallistumismaksun puolestasi, voit valita maksutavaksi myös laskun (laskutuslisä 5 €).

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

06.01.2025 mennessä

Kuvaus

Kuvataidemenetelmien käyttöä

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuva- ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, joilla ei ole aiempia taiteellisia taitoja (ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta).

Aika

18.01. – 10.05.2025

lauantaisin 18.1., 8.2., 1.3., 22.3., 12.4. ja 10.5.2025 klo 10-17

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Turussa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille. Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Mikäli osallistujalla ei ole koulutuksen aikana kuvamenetelmien soveltamiseen sopivia asiakkaita, voi koulutuksessa myös miettiä aiempia tai tulevia asiakastilanteita yhdessä työnohjauksellisesti.

Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kuvamenetelmiä ja kuvataiteellisia menetelmiä omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa valita ja käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa kuva- ja kuvataidemenetelmistä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • esitellä omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa ohjatessaan asiakasta kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai ohjata asiakkaan itsenäistä toimintaa menetelmien käytössä
 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • arvioida ja perustella käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta
 • kehittää omaa asiakastyötään kuvallisten keinojen avulla
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ydinsisällöt

 • Kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö ja soveltaminen omassa asiakastyössä
 • Kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti
 • Käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • Kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • Asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • Asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita
 • Kuvalliseen asiakastyöhön liittyvät eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus)
 • Oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)
Kouluttajat

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö.

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. Oivallamme.fi ja jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi.

Suoritustapa

Koulutuksen aikana järjestetään 6 lähipäivää. Seminaaripäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista.

Lähipäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy itsenäisten, omassa asiakastyössä sovellettavien kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen.

Koulutuksen laajuus 5 opintopistettä sisältää:

 • 6 lähipäivää  (2 op)
 • työnohjausta 10 x 45 min  (1 op)
 • itsenäistä työskentelyä 45 x 45 min  (1,5 op)

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään EduGo (moodle) -alustaa.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen opetukseen osallistumista sekä itsenäisten kehittämistehtävien hyväksyttyä arviointia. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit:

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käytön tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja prosesseja, menetelmiä ja välineitä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa kuvallisessa asiakastyössä sekä reflektoida toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti kuva- ja kuvataidemenetelmiä hyödyntävän asiakastyön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kuvallisessa asiakastyössä.
Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti
 • ”Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!” Työnohjaaja
 • ”Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.” Pari- ja perhepsykoterapeutti

Tutustu myös esittelyvideoon, jossa Johanna kertoo koulutuksista tarkemmin.

Hinta

850 €
Maksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhemmin. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksutavat: verkkopankit, mobiilimaksutavat (MobilePay, Pivo, Siirto), korttimaksutavat (Visa, Mastercard) sekä lasku- ja osamaksutavat (OP Lasku, OP Tililuotto, Walley, Alisa Yrityslasku). Jos esim. työnantaja maksaa osallistumismaksun puolestasi, voit valita maksutavaksi myös laskun (laskutuslisä 5 €).

Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautumiset

06.01.2025 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta