Koulukoutsi – Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen (20 op)

Kuvaus

Koulukoutsi työssään

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä ja opiskeluhuoltotyössä eri kouluasteilla. Voimavarakeskeisellä asiakaslähtöisellä ja valmentavalla työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän yhteistyötahot ja huoltajat haastavissakin tilanteissa arvostavasti ja siten mahdollistaa yhteisöllistä psyykkistä hyvinvointia ja myönteistä mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Hyvinvoinnin ja oppilashuoltotyön kehittämisen keskiössä on erilaisten yhteistyösuhteiden luominen ja sitä varten tarvitaan arvostavan vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentamisen malleja.

Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia ja valmentavia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojensa kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille opiskelijahuoltotyöhön kouluissa yms. ohjaustyön konteksteissa. Menetelmät ovat käytännönläheisiä toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa eri kouluasteilla arkityössä jo heti koulutuksen aikana.

Aika

11.10.2024 – 31.10.2025

Lokakuu 2024 – lokakuu 2025 (8 lähiopetuspäivää ja 2 työnohjauksellista koulutuspäivää)

 • 11.10.2024 klo 9-16
 • 8.11.2024 klo 9-16
 • 16.12.2024 klo 9-16
 • 28.1.2025 klo 9-16
  (+ 6 koulutuspäivää, vahvistuvat myöhemmin).

Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kasvatus- ja ohjausalan henkilöstölle, joka työskentelee lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa, esim. koulunkäyntiohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, lastenohjaajat, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan lyhytterapeuttisia voimauttavia ja työhyvinvointia tukevia toimintamalleja valmentavalla työotteella lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojen kanssa eri kouluasteilla.

 • Opit arvostavan kohtaamisen taitoja aidon yhteistyön ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentamisessa.
 • Saat valmiuksia monipuoliseen elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen ennaltaehkäisevästi ja osaat toimia ratkaisukeskeisellä työotteella ja ohjata keskusteluja ja prosesseja yksittäisten oppilaiden/asiakkaiden, (oppilas)ryhmien, yhteistyötahojen ja huoltajien ja perheiden kanssa.
 • Saat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydenproblematiikasta ja myönteisen mielenterveyden edistämisestä ja itsetunnon ja pystyvyysuskon vahvistamisen mahdollisuuksista.
 • Opit vaikuttavia ratkaisukeskeisiä ongelmanratkaisu- ja kriisinkäsittelytaitoja opiskelijahuoltotyöhön.
 • Opit käyttämään avoimia M-kysymyksiä työssäsi.
 • Opit erilaisia ratkaisukeskeisia dialogia ja uusia oivalluksia mahdollistavia kysymystyyppejä esim. selviytymiskysymykset, poikkeuskysymykset, ihmekysymykset, asteikkokysymykset, ulkoistavat kysymykset, visiointikysymykset, normalisoivat kysymykset.
 • Opit ohjaamaan motivoivia ja pystyvyysuskoa vahvistavia keskusteluja tavoitteellisella ja strukturoidulla työotteella.

Opintopisteet

20 op

Sisältö

 • Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja asiakaslähtöinen dialoginen työote on toimiva?
 • Psykologiset perustarpeet ja turvallisuus yhteistyön ja luottamuksen perustana
 • Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeinen valmentava työote ja ihmiskäsitys  yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen tukena
 • Ratkaisukeskeinen vaiheittainen ohjausprosessi
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä lyhytterapeuttisia toimintamalleja:
  • Syömishäiriöt    
  • Itsetuhoisuus
  • Viiltely
  • Ahdistuneisuus
  • Some ja seksuaalisuus
  • Pakko-oireet ja pelot
  • Koulustressi- ja uupumus
 • Ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:
  • Dialogisuuden ja arvostavan vuorovaikutuksen sisältö ja merkitys yhteistyösuhteen luomisessa nuorten, perheiden, verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa
  • Seikkailuterapian näkökulma, kehollisuus ja kokemuksellisuus yhteisöllisyyden ja toimivan vuorovaikutuksen mahdollistajina
  • Muksuoppi, vastuunportaat ja Häppi-äppi -sovellukset toimijuuden ja vastuullisuuden tukemisessa
  • Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen työstäminen ja selviytymisen vahvistaminen
  • Kiusaamiseen puuttuminen ja sovittelu kouluyhteisössä
  • Verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa työskenteleminen

Kouluttajat

 • Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), Coach (ICF:n PCC-taso) ja mindfulness-ohjaaja (MBSR)
 • Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)
 • Pekka Lyytinen (PsM), kouluttajapsykoterapeutti, perhe- ja pariterapia.
 • Miia Miskeljin (SH), kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, coach, tulevaisuuden johtaja (YAMK)

Suoritustapa

Koulutus sisältää kahdeksan koulutuspäivää ja kaksi työohjauksellista teemapäivää, joiden välillä osallistujat soveltavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä reflektoiden yhteiselle oppimisalustalle. Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia ohjaustilanteiden harjoittelua. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista ja  käytännön harjoittelua pienryhmissä koulutuspäivien välissä sekä itsenäistä oman työn tutkimista.

Kirjallisuus

Ennakkolukemisto:

 • John Murphy: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö, 2016 tai
 • Harvey Ratner & Denise Yusuf: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2020.

Lisätietoja

Turun kesäyliopisto:

 • rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146
 • koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143

Oppisopimukseen liittyvät asiat:

 • koulutussuunnittelija Aija Huhtamäki, aija.huhtamaki@turunakk.fi, 040 517 8006

Koulutuksen sisältöasiat:

 • Anita Hedman, anihedman@gmail.com, 050 3074006

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, jolloin koulutus maksaa osallistujalle 105 €. Osallistujat solmivat oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimus voidaan solmia Varsinais-Suomen alueella asuville. Muualla Suomessa asuvat voivat olla yhteydessä oman paikkakuntansa oppisopimustoimistoon.

Oppisopimuskoulutus on suunnattu ensijaisesti henkilöille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua koulutukseen kuitenkin omarahoitteisesti ilman oppisopimusta. Koulutuksen osallistumismaksu ilman oppisopimusta on 1690 €. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Laskutuslisä 5 €.

Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on saattaa ammattitaidot ajan tasalle tai antaa uutta tietoa ammattikuvan muuttuessa. Sopimuksen ehtona on, että opiskelijalla on työsuhde koulutuksen ajan vähintään 25 työtuntia/viikko. Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja nimeää työyhteisöstä työpaikkaohjaajan, joka on yleensä lähin esimies. Opiskelijalla ei voi olla toista oppisopimusta meneillään samaan aikaan.

Ilmoittautumiset

27.09.2024 mennessä

Kuvaus

Koulukoutsi työssään

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä ja opiskeluhuoltotyössä eri kouluasteilla. Voimavarakeskeisellä asiakaslähtöisellä ja valmentavalla työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän yhteistyötahot ja huoltajat haastavissakin tilanteissa arvostavasti ja siten mahdollistaa yhteisöllistä psyykkistä hyvinvointia ja myönteistä mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Hyvinvoinnin ja oppilashuoltotyön kehittämisen keskiössä on erilaisten yhteistyösuhteiden luominen ja sitä varten tarvitaan arvostavan vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentamisen malleja.

Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia ja valmentavia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojensa kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille opiskelijahuoltotyöhön kouluissa yms. ohjaustyön konteksteissa. Menetelmät ovat käytännönläheisiä toimintamalleja, joita voidaan toteuttaa eri kouluasteilla arkityössä jo heti koulutuksen aikana.

Aika

11.10.2024 – 31.10.2025

Lokakuu 2024 – lokakuu 2025 (8 lähiopetuspäivää ja 2 työnohjauksellista koulutuspäivää)

 • 11.10.2024 klo 9-16
 • 8.11.2024 klo 9-16
 • 16.12.2024 klo 9-16
 • 28.1.2025 klo 9-16
  (+ 6 koulutuspäivää, vahvistuvat myöhemmin).
Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kasvatus- ja ohjausalan henkilöstölle, joka työskentelee lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa, esim. koulunkäyntiohjaajat, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, lastenohjaajat, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan lyhytterapeuttisia voimauttavia ja työhyvinvointia tukevia toimintamalleja valmentavalla työotteella lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja verkostojen kanssa eri kouluasteilla.

 • Opit arvostavan kohtaamisen taitoja aidon yhteistyön ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentamisessa.
 • Saat valmiuksia monipuoliseen elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemiseen ennaltaehkäisevästi ja osaat toimia ratkaisukeskeisellä työotteella ja ohjata keskusteluja ja prosesseja yksittäisten oppilaiden/asiakkaiden, (oppilas)ryhmien, yhteistyötahojen ja huoltajien ja perheiden kanssa.
 • Saat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydenproblematiikasta ja myönteisen mielenterveyden edistämisestä ja itsetunnon ja pystyvyysuskon vahvistamisen mahdollisuuksista.
 • Opit vaikuttavia ratkaisukeskeisiä ongelmanratkaisu- ja kriisinkäsittelytaitoja opiskelijahuoltotyöhön.
 • Opit käyttämään avoimia M-kysymyksiä työssäsi.
 • Opit erilaisia ratkaisukeskeisia dialogia ja uusia oivalluksia mahdollistavia kysymystyyppejä esim. selviytymiskysymykset, poikkeuskysymykset, ihmekysymykset, asteikkokysymykset, ulkoistavat kysymykset, visiointikysymykset, normalisoivat kysymykset.
 • Opit ohjaamaan motivoivia ja pystyvyysuskoa vahvistavia keskusteluja tavoitteellisella ja strukturoidulla työotteella.
Opintopisteet

20 op

Sisältö
 • Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja asiakaslähtöinen dialoginen työote on toimiva?
 • Psykologiset perustarpeet ja turvallisuus yhteistyön ja luottamuksen perustana
 • Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeinen valmentava työote ja ihmiskäsitys  yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen tukena
 • Ratkaisukeskeinen vaiheittainen ohjausprosessi
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä lyhytterapeuttisia toimintamalleja:
  • Syömishäiriöt    
  • Itsetuhoisuus
  • Viiltely
  • Ahdistuneisuus
  • Some ja seksuaalisuus
  • Pakko-oireet ja pelot
  • Koulustressi- ja uupumus
 • Ratkaisukeskeisiä ja voimavarakeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:
  • Dialogisuuden ja arvostavan vuorovaikutuksen sisältö ja merkitys yhteistyösuhteen luomisessa nuorten, perheiden, verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa
  • Seikkailuterapian näkökulma, kehollisuus ja kokemuksellisuus yhteisöllisyyden ja toimivan vuorovaikutuksen mahdollistajina
  • Muksuoppi, vastuunportaat ja Häppi-äppi -sovellukset toimijuuden ja vastuullisuuden tukemisessa
  • Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen työstäminen ja selviytymisen vahvistaminen
  • Kiusaamiseen puuttuminen ja sovittelu kouluyhteisössä
  • Verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa työskenteleminen
Kouluttajat
 • Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET, Kela, Valvira), työnohjaaja (STOry), Coach (ICF:n PCC-taso) ja mindfulness-ohjaaja (MBSR)
 • Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)
 • Pekka Lyytinen (PsM), kouluttajapsykoterapeutti, perhe- ja pariterapia.
 • Miia Miskeljin (SH), kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, coach, tulevaisuuden johtaja (YAMK)
Suoritustapa

Koulutus sisältää kahdeksan koulutuspäivää ja kaksi työohjauksellista teemapäivää, joiden välillä osallistujat soveltavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä reflektoiden yhteiselle oppimisalustalle. Teoreettisen osion lisäksi lähipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia ohjaustilanteiden harjoittelua. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista ja  käytännön harjoittelua pienryhmissä koulutuspäivien välissä sekä itsenäistä oman työn tutkimista.

Kirjallisuus

Ennakkolukemisto:

 • John Murphy: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö, 2016 tai
 • Harvey Ratner & Denise Yusuf: Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta, 2020.
Lisätietoja

Turun kesäyliopisto:

 • rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146
 • koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143

Oppisopimukseen liittyvät asiat:

 • koulutussuunnittelija Aija Huhtamäki, aija.huhtamaki@turunakk.fi, 040 517 8006

Koulutuksen sisältöasiat:

 • Anita Hedman, anihedman@gmail.com, 050 3074006
Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, jolloin koulutus maksaa osallistujalle 105 €. Osallistujat solmivat oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa. Oppisopimus voidaan solmia Varsinais-Suomen alueella asuville. Muualla Suomessa asuvat voivat olla yhteydessä oman paikkakuntansa oppisopimustoimistoon.

Oppisopimuskoulutus on suunnattu ensijaisesti henkilöille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua koulutukseen kuitenkin omarahoitteisesti ilman oppisopimusta. Koulutuksen osallistumismaksu ilman oppisopimusta on 1690 €. Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Laskutuslisä 5 €.

Oppisopimuskoulutuksen tarkoituksena on saattaa ammattitaidot ajan tasalle tai antaa uutta tietoa ammattikuvan muuttuessa. Sopimuksen ehtona on, että opiskelijalla on työsuhde koulutuksen ajan vähintään 25 työtuntia/viikko. Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja nimeää työyhteisöstä työpaikkaohjaajan, joka on yleensä lähin esimies. Opiskelijalla ei voi olla toista oppisopimusta meneillään samaan aikaan.

Ilmoittautumiset

27.09.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta