Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

Kuvaus

Nainen rauhoittumassa

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Lue blogistamme, miten psykofyysisen psykoterapian koulutus tuli Suomeen.

Aika

29.11.2023 – 07.06.2024

1. koulutusjakso 29.11.-1.12.2023
2. koulutusjakso 10.-12.1.2024
3. koulutusjakso 6.-8.3.2024
4. koulutusjakso 17.-19.4.2024
5. koulutusjakso 5.-7.6.2024
* päivittäinen työskentelyaika keskiviikkoisin klo 9.30-17.00, torstaisin klo 9.00-15.30 ja perjantaisin klo 9.00-16.00.

Uusi koulutusryhmä alkaa 23.10.2024. Lisätiedot ja hakuohjeet löydät tästä.

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan erillisen, kirjallisen hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Tavoite

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:

 • Ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • Ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • Motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • Auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • Ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • Ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman
 • Yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • Havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Sisältö

1. KOULUTUSJAKSO Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
Tässä koulutusjaksossa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisuuden ja kokemuksellisuuden huomioivia työtapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä sanallisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Jaksossa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

2. KOULUTUSJAKSO Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä jaksossa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

3. KOULUTUSJAKSO Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä jaksossa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan miellyttäviä tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme sekä itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

4. KOULUTUSJAKSO Traumaseminaari
Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, lamaannustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

5. KOULUTUSJAKSO Lopputyö- ja lopetusjakso
Viimeisssä  jaksossa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Jakson tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa jaksoissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Jakso on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusjakson yhteydessä on mahdollista toteuttaa opiskelijoiden järjestämä loppujuhla (torstai-iltana). Todistukset jaetaan viimeisen päivänä (perjantaina).

Koulutusjaksot perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Koulutusjaksojen lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset jaksojen välillä, oppimispäiväkirjan pitäminen, kirjallisuusreferaatin (2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (12-15 s.).

Kouluttajat

Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja

Laura on psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Lauran erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat keho-mieli -yhteys, sanaton vuorovaikutus, autonominen hermosto sekä tunteiden ja vireystilojen säätely. Laura toimii kouluttajana psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksissa ja syventävissä koulutuksissa. Lisäksi hän toimii vierailevana kouluttajana sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinavusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksissa. Laura työskentelee myös hevosavusteisesti ja opiskelee itse parhaillaan luonto- ja eläinavusteista työnohjausta.
Minna Martin

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja

Minna on kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija ja aikaisemmalta ammatiltaan fysioterapeutti. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Minna on työskennellyt psykofyysisellä työotteella parikymmentä vuotta ja noin 15 vuoden ajan hän on kouluttanut ammattihenkilöitä ympäri Suomen. Hän on työskennellyt paljon hengityskoulu-menetelmän pohjalta potilasryhmien, koulutusryhmien ja yksilöllisen auttamistyön parissa. Erityisesti stressaantuneiden, ahdistuneiden, jännittyneiden, uupuneiden ja epävakaiden ihmisten kanssa työskentely on ollut hänelle tärkeää – eli tarjota apua ihmisille, joilla on vaikea rauhoittaa ja säädellä itseä mielekkäillä tavoilla. Hengitys, autonomisen hermoston toiminta ja mielentämiskyky painottuvat hänen psykofyysisessä työssään ja koulutuksessaan.

Suoritustapa

Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 h + 24 h
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 h + 6 h
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h

Kirjallisuus

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opetus

 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt 15.10.2023, ja osallistujat on valittu erillisen hakulomakkeen perusteella.

Valinnassa kiinnitettiin huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio koulutukseen

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Hinta

1990 euroa

Huom! Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun erissä (maks. kolme erää), kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä. Maksut: 1. erä 990 € marraskuu 2023, 2. erä 500 € tammikuu 2024, 3. erä 500 € maaliskuu 2024

Huomaathan täyttää myös erillisen hakulomakkeen!

Peruutusehdot

Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Kuvaus

Nainen rauhoittumassa

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Lue blogistamme, miten psykofyysisen psykoterapian koulutus tuli Suomeen.

Aika

29.11.2023 – 07.06.2024

1. koulutusjakso 29.11.-1.12.2023
2. koulutusjakso 10.-12.1.2024
3. koulutusjakso 6.-8.3.2024
4. koulutusjakso 17.-19.4.2024
5. koulutusjakso 5.-7.6.2024
* päivittäinen työskentelyaika keskiviikkoisin klo 9.30-17.00, torstaisin klo 9.00-15.30 ja perjantaisin klo 9.00-16.00.

Uusi koulutusryhmä alkaa 23.10.2024. Lisätiedot ja hakuohjeet löydät tästä.
Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan erillisen, kirjallisen hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Tavoite

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:

 • Ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • Ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • Motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • Auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • Ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • Ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman
 • Yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • Havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia
Sisältö

1. KOULUTUSJAKSO Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
Tässä koulutusjaksossa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisuuden ja kokemuksellisuuden huomioivia työtapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä sanallisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Jaksossa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

2. KOULUTUSJAKSO Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä jaksossa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

3. KOULUTUSJAKSO Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä jaksossa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan miellyttäviä tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme sekä itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

4. KOULUTUSJAKSO Traumaseminaari
Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, lamaannustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

5. KOULUTUSJAKSO Lopputyö- ja lopetusjakso
Viimeisssä  jaksossa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Jakson tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa jaksoissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Jakso on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusjakson yhteydessä on mahdollista toteuttaa opiskelijoiden järjestämä loppujuhla (torstai-iltana). Todistukset jaetaan viimeisen päivänä (perjantaina).

Koulutusjaksot perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Koulutusjaksojen lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset jaksojen välillä, oppimispäiväkirjan pitäminen, kirjallisuusreferaatin (2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (12-15 s.).

Kouluttajat

Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja

Laura on psykofyysiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Lauran erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat keho-mieli -yhteys, sanaton vuorovaikutus, autonominen hermosto sekä tunteiden ja vireystilojen säätely. Laura toimii kouluttajana psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksissa ja syventävissä koulutuksissa. Lisäksi hän toimii vierailevana kouluttajana sosiaali- ja terveydenhuollon ja eläinavusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksissa. Laura työskentelee myös hevosavusteisesti ja opiskelee itse parhaillaan luonto- ja eläinavusteista työnohjausta.
Minna Martin

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja

Minna on kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija ja aikaisemmalta ammatiltaan fysioterapeutti. Hänellä on yksityisvastaanotto Turussa. Minna on työskennellyt psykofyysisellä työotteella parikymmentä vuotta ja noin 15 vuoden ajan hän on kouluttanut ammattihenkilöitä ympäri Suomen. Hän on työskennellyt paljon hengityskoulu-menetelmän pohjalta potilasryhmien, koulutusryhmien ja yksilöllisen auttamistyön parissa. Erityisesti stressaantuneiden, ahdistuneiden, jännittyneiden, uupuneiden ja epävakaiden ihmisten kanssa työskentely on ollut hänelle tärkeää – eli tarjota apua ihmisille, joilla on vaikea rauhoittaa ja säädellä itseä mielekkäillä tavoilla. Hengitys, autonomisen hermoston toiminta ja mielentämiskyky painottuvat hänen psykofyysisessä työssään ja koulutuksessaan.

Suoritustapa

Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 h + 24 h
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 h + 6 h
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h

Kirjallisuus

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opetus

 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h
Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt 15.10.2023, ja osallistujat on valittu erillisen hakulomakkeen perusteella.

Valinnassa kiinnitettiin huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio koulutukseen
Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Hinta

1990 euroa

Huom! Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun erissä (maks. kolme erää), kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä. Maksut: 1. erä 990 € marraskuu 2023, 2. erä 500 € tammikuu 2024, 3. erä 500 € maaliskuu 2024

Huomaathan täyttää myös erillisen hakulomakkeen!

Peruutusehdot

Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta