Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka

Aika

19.11.2022 – 11.02.2023

Lähiopetus:

 • 19.11.2022 la klo 9.00-15.30
 • 9.-10.12.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 20.-21.1.2023 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 10.-11.2.2023 pe klo 17.00-20.15 ja la 9.00-14.30

Tavoite

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee pedagogisia
periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

 • oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
 • lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
 • kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus, oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
 • alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
 • kulttuurinen moninaisuus
 • opetussuunnitelmat ja arviointi, eheyttäminen ja eriyttäminen että pedagogiset innovaatiot
 • huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Suoritustapa

Harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäolovelvollisuutta ryhmäopetuksessa ja harjoitustehtävien suorittamisessa.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 149 t. Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus / oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:

 1. Kyrönlampi, T., Mäkitalo, K. & Uitto, M. (toim.) 2020. Esi- ja alkuopetuksen käsikirja. Juva: PS-kustannus.
 2. Ojala, M. 2020. Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2020. Helsingin yliopisto. (soveltuvin osin)
 3. Opettajan valitsema tieteellinen artikkeli.
Oheiskirjallisuus:
 1. Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.
 2. Leskisenoja, E. 2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Verkkojulkaisu: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568
 3. Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

19.11.2022 – 11.02.2023

Lähiopetus:

 • 19.11.2022 la klo 9.00-15.30
 • 9.-10.12.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 20.-21.1.2023 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.30
 • 10.-11.2.2023 pe klo 17.00-20.15 ja la 9.00-14.30
Tavoite

Opiskelijalla on valmiudet toimia opettajana esi- ja alkuopetuksessa. Opiskelija on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimintatapoihin. Opiskelija tuntee pedagogisia
periaatteita ja osaa soveltaa niitä opetukseensa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö
 • oman opettajuuden, osaamisen ja ammattietiikan edistäminen
 • lapsen aktiivinen toimijuus ja lapsilähtöisyys
 • kasvatus- ja oppimisvuorovaikutus, oppimisympäristöt ja toimintakulttuurit
 • alkukasvatuksen nivelvaiheen siirtymät
 • kulttuurinen moninaisuus
 • opetussuunnitelmat ja arviointi, eheyttäminen ja eriyttäminen että pedagogiset innovaatiot
 • huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö sekä moniammatillinen yhteistyö
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen integraatio ja yhteistyö koulu- ja kuntatasolla
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Suoritustapa

Harjoitustyöt sekä kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäolovelvollisuutta ryhmäopetuksessa ja harjoitustehtävien suorittamisessa.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 149 t. Osa opetuksesta voidaan suorittaa omakustanteisina opintokäynteinä tutustuen esi- ja alkuopetuksen kenttään. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Opintojakson vastuuhenkilö päättää, onko suoritustapa kirjallinen tentti tai oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus
Tentittävä kirjallisuus / oppimispäiväkirjassa käytettävä kirjallisuus:

 1. Kyrönlampi, T., Mäkitalo, K. & Uitto, M. (toim.) 2020. Esi- ja alkuopetuksen käsikirja. Juva: PS-kustannus.
 2. Ojala, M. 2020. Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2020. Helsingin yliopisto. (soveltuvin osin)
 3. Opettajan valitsema tieteellinen artikkeli.
Oheiskirjallisuus:
 1. Uusimmat, voimassaolevat esiopetuksen, alkuopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.
 2. Leskisenoja, E. 2016. Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Verkkojulkaisu: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568
 3. Leskisenoja, E. 2017. Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Jyväskylä: PS-kustannus.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Tulosta