Alkukasvatuksen matematiikka

Aika

01.04. – 30.04.2023

huhtikuu 2023. Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija

 • ymmärtää lapsen matemaattisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle
 • osaa havainnoida lapsen matemaattisia valmiuksia ja asenteita
 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikan opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet matematiikan alueelta
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista

Opintopisteet

3 op

Sisältö

 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta
 • oppiaineelle ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin
 • lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt
 • peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin
 • matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: Minna Hannula-Sormunen

Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden, verkkokurssin ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 61 t.

Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa digitaalisessa oppimisympäristössä Pikkumatikka-verkkokurssilla.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos. (soveltuvin osin)
 2. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.
 3. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)
 4. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä toukalla on! – Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J. Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

01.04. – 30.04.2023

huhtikuu 2023. Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija

 • ymmärtää lapsen matemaattisen ajattelun piirteitä ja kasvuympäristön merkityksen ajattelun ja asenteiden kehittymiselle
 • osaa havainnoida lapsen matemaattisia valmiuksia ja asenteita
 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen matematiikan opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet matematiikan alueelta
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita, pelejä ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet

3 op

Sisältö
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet matematiikan osalta
 • oppiaineelle ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • matemaattinen ajattelu ja lapsen kiinnostuksen herättäminen arjen ilmiöiden matemaattiseen havainnointiin
 • lukukäsitteen kehittyminen ja kehittymistä tukevat oppimisympäristöt
 • peruslaskutoimitusten ja geometrian opettaminen erilaisin opetusmenetelmin
 • matemaattisen minäkuvan kehittyminen ja tukeminen
Kouluttajat

Vastuuhenkilö: Minna Hannula-Sormunen

Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että luentojen, harjoitustöiden, verkkokurssin ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 12 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 61 t.

Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa digitaalisessa oppimisympäristössä Pikkumatikka-verkkokurssilla.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Clements D. H. & Sarama, J. 2009. Learning and teaching early math. The learning trajectories approach. Routledge: New York, 2. korjattu painos. (soveltuvin osin)
 2. Hannula, M. M. & Lepola, J. 2006. Matemaattisten taitojen kehittyminen esi- ja alkuopetuksen aikana: Mitkä tekijät ennakoivat aritmeettisten taitojen kehitystä? Teoksessa J. Lepola & M.M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 129–150.
 3. Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopisto: Oppimistutkimuksen keskus. (soveltuvin osin)
 4. Mattinen, A., Hannula, M. M., & Lehtinen, E. 2006. Katsotaanpas kuinka monta jalkaa tällä toukalla on! – Lapsen ohjaaminen lukumäärien havaitsemiseen ja käsittelemiseen. Teoksessa J. Lepola & M. M. Hannula (toim.) Kohti koulua. Kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:205, s. 155-180.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Tulosta