Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys ja pedagoginen tuki

Aika

23.09. – 08.10.2022

Lähiopetus:

 • 23.-24.9.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-16
 • 7.-8.10.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-16

Paikka

Turku

Tavoite

Opiskelija

 • osaa huomioida esi- ja alkukasvatusikäisten lasten kehitysvaiheita
 • tietää ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
 • tuntee lapsen kehityksen, oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen tukemisen perusteita

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityksen keskeisistä sisältöalueista
 • lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan, vanhempien ja moniammatillisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti, jossa tentitään kirjat, luennot sekä harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 14 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 84 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Aro, T. & Laakso, M.-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
 2. Ojala, M. 2020. Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Helsingin yliopisto.(soveltuvin osin). Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313941
 3. Mattinen, A. & Hannula-Sormunen, M. 2017. Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu.Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

23.09. – 08.10.2022

Lähiopetus:

 • 23.-24.9.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-16
 • 7.-8.10.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-16
Paikka

Turku

Tavoite

Opiskelija

 • osaa huomioida esi- ja alkukasvatusikäisten lasten kehitysvaiheita
 • tietää ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityspsykologisista lainalaisuuksista ja kehityksen riski- ja suojatekijöistä
 • tuntee lapsen kehityksen, oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen tukemisen perusteita
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • teoreettisia näkemyksiä ja sovelluksia ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen itsesäätelyn kehityksen keskeisistä sisältöalueista
 • lapsen yksilöllinen tukeminen opettajan, vanhempien ja moniammatillisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Riitta Korhonen

Suoritustapa

Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti, jossa tentitään kirjat, luennot sekä harjoitustöiden ja ryhmäopetuksen sisällöt.

Luento-opetus 14 t, ryhmäopetus 8 t, itsenäinen työskentely 84 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Aro, T. & Laakso, M.-L. (toim.) 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. Niilo Mäki Instituutti. Jyväskylä.
 2. Ojala, M. 2020. Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Helsingin yliopisto.(soveltuvin osin). Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/313941
 3. Mattinen, A. & Hannula-Sormunen, M. 2017. Lapsen matemaattinen maailma ja ajattelu.Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 4. uudistettu painos. PS-kustannus.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Tulosta